Provozní řád praktikáren a piteven

 • Preparáty a těla pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s náležitou úctou.
   
 • Během práce s preparáty je zakázáno pít, jíst, žvýkat a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa) a vynášet výukové preparáty z piteven.
   
 • Do učeben (praktikáren) a piteven mají přístup pouze studenti 1. LF a 2. LF UK pod vedením vyučujícího.
   
 • Před vstupem do učeben a piteven je každý student povinen mít bílý plášť, anatomickou visačku, přezůvky nebo návleky, rukavice, anatomickou pinzetu a psací potřeby.
   
 • Před začátkem praktickcýh cvičení si studenti odloží své věci (bundy, batohy, boty) na předem určeném místě a ke stolu si vezmou pouze rukavice,  pitevní nástroje, učebnice a psací potřeby. Pokud se z místnosti odchází na pitevnu, studenti si ponechají odložené věci na místě a vyučující místnost uzamkne. Na konci cvičení si studenti vezmou své věci a pečlivě zkontrolují, zda nic nezapomněli, a udělají v místnosti pořádek (zasunou židle, vyhodí odpadky, zavřou okna).
   
 • V případě zapomenutí věci v učebně nebo na pitevně se studenti obracejí na svého vyučujícího nebo se zeptají v místnosti pitevních laborantů, zda se jejich věci neodložily do „ztrát a nálezů“.
   
 • Během pitev si mohou studenti odložit své věci do šatny Anatomického ústavu. Dveře do šatny jsou zabezpečené heslem, jež je nově vygenerováno pro každý blok a studenti se ho dozvědí před zahájením daného bloku. Přesto občas dochází k odcizení věcí ze šatny, a proto studentům důrazně doporučujeme, aby neponechávali své věci volně bez dohledu, přinesli si malé zámky a své věci uzamkli ve skřínkách. Do pitevny je povoleno vzít si pouze rukavice, pitevní nástroje, učebnice a psací potřeby.
   
 • Před každým odchodem z pitevny si studenti očistí pitevní nástroje a umyjí si ruce v prostoru pitevny.
   
 • Každé poranění je hlášeno příslušnému učiteli. Po předběžném ošetření je student odeslán na 1. chirurgickou kliniku 1. LF UK ke konečnému ošetření a případnému přeočkování proti tetanu. O události je učiněn písemný záznam.
   
 • Účast na praktických cvičení a v pitevně se nedoporučuje těhotným studentkám. Případné přerušení či zařazení do ISP se dále řeší se Studijním oddělením.
Vydáno: 29. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák