O nás

Anatomický ústav je jedním ze základních stavebních kamenů 2. lékařské fakulty. Anatomie (tělověda) je starý a rozsáhlý vědecký obor, zabývající se stavbou lidského těla. Společně s histologií (tkáňovědou) a embryologií (vědou o vývoji zárodku a plodu) tvoří jeden velký vědecký obor, zvaný morfologie, a proto se jejich poznatky a oblasti zájmu částečně překrývají.

​Historie ústavu

Výuka anatomie pro posluchače 2. lékařské fakulty (dříve Fakulta dětského lékařství UK) probíhala až do roku 1995 na Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství UK). V roce 1995 bylo rozhodnutím rektora UK vytvořeno integrované pracoviště funkční anatomie 2. LF, Fakulty tělesné výchovy a sportu UK (FTVS) a Českého vysokého učení technického (ČVUT), umístěné v prostorách FTVS. Pracoviště funkční anatomie zajišťovalo výuku anatomie pro posluchače 2. LF magisterského i bakalářského oboru v českém i anglickém jazyce. Zvyšující se počty posluchačů a zvýšené nároky na praktickou výuku a na organizaci pitevních cvičení vedly vedení naší fakulty k rozhodnutí vrátit výuku zpět do prostor Anatomického ústavu 1. LF, v němž výuka probíhá dodnes. K 1. 9. 2003 byl zřízen samostatný Anatomický ústav 2. LF. Vedením ústavu byl pověřen Rastislav Druga. Na praktické výuce se dále podíleli posluchači vyšších ročníků jako demonstrátoři a lektoři. Od roku 2003 bylo na ústavu publikováno více než 40 odborných článků, převážně v zahraničních časopisech s impakt faktorem, bylo prosloveno 42 přednášek a vystaveno 28 posterů na národních a mezinárodních kongresech, bylo publikováno 7 výukových materiálů. V roce 2015 byl vedením ústavu pověřen David Kachlík.

Současnost

V současnosti na ústavu působí 2 profesoři, 1 docent, 2 odborní asistentni, 2 asistenti, 3 doktorandi a přibližně 22 lektorů. Výuka probíhá v českém jazyce pro přibližně 180 studentů Všeobecného lékařství, 30 studentů Fyzioterapie a 35 studentů oboru Všeobecná sestra a v anglickém jazyce pro 80 studentů Všeobecného lékařství. Zaměstanci pracoviště se vědecky, výzkumně a výukově zaměřují na neuroanatomii, klinickou anatomii pohybového a oběhového systému, terminologii a historii anatomie, ale i na tvorbu výukových pomůcek, knih a elektornických aplikací.

Budoucnost

Neustále se snažíme zlepšovat organizační a obsahovou stránku výuky. Pečlivě proto reagujeme na zpětnou vazbu od studentů, zejména ze studentské ankety, a všechny podněty od studentů důkladně probírame a podle možnosti využijeme při změně a zlepšení výuky. Dalším naším cílem je stát se výukovým a partnerským pracovištěm pro klinické lékaře a věnovat se výuce v rámci postgraduálního vzdělávání. K tomu však potřebujeme samostatné zázemí s vlastním dárcovským programem, k čemuž by nám měla zásadní měrou měla pomoci vlastní budova Anatomického ústavu 2. LF UK. Na podzim roku 2016 se pravděpodobně začne bourat stará budova 2. LF v areálu na Plzeňské ulici, a následně se začne se stavbou 3. etapy budovy teoretických ústavů, zvané „žížala“, v jejímž prvním podlaží by měl být vybudován anatomický ústav. S ukončením stavby, a tedy se začátkém akademického roku v nových prostorách, se počítá od akademického roku 2019/2020.

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 4. 10. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák