Lektoři a demonstrátoři

Výuka anatomie na Anatomickém ústavu 2. LF probíhá velmi prakticky, a proto je snaha vytvořit co nejmenší vyučovací skupiny.  Přibližně 36 studentů z dvojkruhu se během praktických cvičení rozdělí do čtyř skupinek po 9 studentech. Cvičení vede zaměstnanec ústavu, jemuž pomáhají tři lektoři z řad starších mediků a lékařů. Lektory se stávají obvykle studenti 3. ročníku medicíny, kteří se v uplynulém roce podíleli na výuce anatomie v roli demonstrátorů pitevních cvičení.

Lektoři v akademickém roce 2016/2017

(4. řada zleva: Beáta Rozgoňová, Michaela Hronová, Judita Králiková, Kristýna Vaněčková,
3. řada zleva: Václav Novák, Michal Štulpa, Jiří Nehyba, Tomáš Koutný,
2. řada zleva: Azzat Alredouan, Emerson Monteiro, Roman Štícha, Antonín Haluza,
1. řada zleva: Ján Oros, Tomáš Slisz, Tereza Racková, René Novysedlák)

Všeobecné lékařství

Kruhy 1, 2

Tomáš Slisz, 6. ročník
Ester Bartl, 4. ročník
Markéta Vaculová, 3. ročník

Kruhy 3, 4

Beáta Rozgoňová, 5. ročník
Judita Králiková, 4. ročník
Kamila Bartošková, 2. ročník

Kruhy 5, 6

Antonín Haluza, 4. ročník
Vojtěch Kunc, 3. ročník
Jiří Nehyba, 3. ročník

Kruhy 7, 8

Tereza Racková, 3. ročník
Petra Zusková, 3. ročník
Anežka Bartošová, 2. ročník

Kruhy 9, 10

MUDr. Jan Pastor, lékař III. chirurgické kliniky 1. LF UK a FN Motol
René Novysedlák, 3. ročník
Eva Šafránková, 2. ročník
 

Všeobecné lékařství – anglická paralelka (AP)

Kruhy AP 1, 2

Azzat Alredouan,
6. ročník 1. LF UK,

Antonín Haluza,
4. ročník

Kruhy AP 3, 4

Catarina Bras Carvalho,
6. ročník

Václav Novák,
4. ročník

Kruh AP 5, 6

Ján Oros,
4. ročník

Azzat Alredouan,
6. ročník 1. LF UK


Fyzioterapeuti

Emerson Monteiro, 4. ročník
Tomáš Koutný, 5. ročník
Michal Kuchár, 2. ročník

 

Demonstrátoři

Podmínky

Demonstrátorem se mohou stát studenti od 2. ročníku, kteří úspěšně absolvovali zkoušku z anatomie a mají zájem se anatomii nadále věnovat. Podmínkou pro všechny zájemce je úspěšné absolvování vstupního písemného testu pro demonstrátory, který obsahuje otázky a obrázky zaměřené na obsah zimních pitevních cvičení (svaly, cévy, nervy a topografie končetin, svaly trupu).  Po zvládnutí vstupního testů se mohou demonstrátoři zapojit do pitevních cvičení (jak do výuky, tak do vlastního pitvání kadaverů). Během zimních i letních pitevních cvičení jsou čtyři dny určeny k výuce a preparování a 5. den je vyhrazen zkoušení studentů prvního ročníku.

Popis místa

Práce demonstrátora sestává z učení studentů a preparování těl běh zimních a letních pitevních cvičení. Tato práce není spojená s peněžní odměnou, ale přináší celou řadu jiných výhod. Demonstrátor si zopakuje, rozšíří a prohloubí anatomické znalosti, naučí se pod dozorem lektorů a zaměstnanců ústavu učit své budoucí kolegy, a zároveň získá preparační dovednosti, jež se mu budou hodit nejen v chirurgických oborech.

Zájem o potvrzení a zájem o lektorování

Pokud demonstrátoři chtějí získat potvrzení nebo by se rádi stali lektory, musí odpracovat nejméně 8 dní. Pokud se demonstrátor z 2. ročníku nemůže účastnit letních pitevních cvičení, může si je nahradit během následujících zimních pitevních cvičení (opět 4 dny), a získat tak potřebný počet dní. Pokud splňujete podmínky a máte zájem o potvrzení, napište žádost vedoucímu ústavu . V případě, že máte zájem o účast na testu pro demonstrátory, nebo již splňujete podmínky na místo lektora a máte o toto místo zájem, napiště .

Lektoři

Podmínky

Lektorem se mohou stát studenti od 3. ročníku (výjimečně dříve), kteří úspěšně splnili podmínku demonstrování během nejméně 8 dní pitevních cvičení. Další podmínkou pro zařazení mezi lektory je výborné hodnocení od studentů (zejména na základě elektronické evaluace pitev), ale také hodnocení lektorů a vyučujících, kteří sledovali demonstrátora při výukové a preparační činnosti.

Popis místa

Práce lektora je peněžně ohodnocená podle počtu odučených let (1–2 roky, 3–4 roky, lékař na místě lektora), a zároveň je spojená s podepsáním dohody o provedení práce. Lektor se podílí na výuce studentů každý týden podle rozvrhu dvojkruhu, k němuž byl po předchozí domluvě přiřazen. Pokud se lektor zdrží nebo se nemůže na cvičení dostavit, informuje o tom neprodleně vedoucího cvičení. V případe absence, o které lektor ví několik dní dopředu (např. účast na zkoušce), je povinnen za sebe zajistit náhradu (z řad lektorů). Podle počtu absencí bude dotyčnému sníženo peněžní ohodnocení a v případě více než dvou absencí za semestr mu může být vypovězena dohoda o lektorování. Prezenci lektorů kontrolují vedoucí cvičení na jejich začátku.

Náplní práce lektora je výuka studentů na praktických cvičeních, zkoušení studentů v rámci průběžných ústních zkoušek a opravování písemních testů, pokud o to vedoucí cvičení projeví zájem. Lektoři dále zajišťují výuku zimních i letních pitevních cvičení, na nichž se od nich očekává výuka studentů, vedení demonstrátorů, příprava preparátů a pomoc s organizací pitevních cvičení. Během popitevního zkoušení se očekává přítomnost některých lektorů, jež pomáhají s organizací zkoušení, a zároveň se učí zkoušet od zkušenějších vyučujících.

Zájem o potvrzení a komunikace

Pokud má někdo z řad lektorů zájem o potvrzení (např. pro stáže IFMSA, Erasmus, do zaměstnání), ať napíše žádost vedoucímu ústavu .  Ohledně organizačních záležitostí spojených s místem lektora se obracejte na .

Vydáno: 31. 8. 2016 / Poslední aktualizace: 22. 2. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák