Zkouška

Termíny zkoušek:

1. – řádný termín čtvrtek 11. 1. 2018

2. (opravný termín) čtvrtek 18. 1. 2018

vždy ve 14 hod. v malé posluchárně v Motole (–2. podlaží)

Přineste si s sebou index!, papíry formátu A4 a spolehlivé psací potřeby. Tyto dva termíny proběhnou písemnou formou (bližší informace viz níže). Pokud by někdo neuspěl u těchto dvou testů, může zkoušku z anatomie konat ústní formou před komisí pedagogů katedry v budově Ústavu Anatomie v Praze 2, U nemocnice 3. Termín a čas této zkoušky bude záviset na počtu studentů, kterých by se to týkalo, a bude oznámen včas na těchto stránkách, a poslán také mailem na adresu vaší studijní skupiny. Zkouška bude probíhat tak, že si student vytáhne z každé skupiny otázek jednu, pak bude mít čas se na tyto tři otázky připravit. Seznam otázek je přiložen.

 

Závěrečný písemný test

Zkouška probíhá formou písemného testu. Zkušební test se skládá z obrazové a textové části. Na obrázcích jsou šipkou označeny anatomické útvary, které student musí správně pojmenovat úplným latinským názvem. Do testů budou zařazeny obrázky promítané na seminářích, a dále (po nezbytné úpravě) i ty, které jsou použity ve skriptech autorů Naňka a Elišková (viz výukové materiály). V textové části se většinou prověřují znalosti, které se nedají znázornit graficky, např. funkce nebo inervace svalu, klasifikace některých anatomických struktur. V každé otázce jsou nabídnuty čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Základní znalosti o funkci a stavbě jednotlivých orgánů prokazují studenti jednoduchými odpověďmi na otázky typu: „vyjmenujte části tenkého střeva“ nebo „jaké pohyby můžeme provést v loketním kloubu“.

Hodnocení

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Celkový možný počet dosažených bodů je 40. Aby student dostal známku „dobře“, musí zodpovědět nejméně 70 % otázek správně, tedy obdržet 28 bodů. Pro hodnocení „velmi dobře“ musí student zodpovědět správně více než 80 % otázek (32 bodů), pro hodnocení „výborně“ musí zodpovědět správně více než 90 % otázek (36 bodů).

Pokusy a termíny

Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští. Všechny testy použité v jednotlivých termínech budou na stejné úrovni obtížnosti. Nedostaví-li se student k termínu zkoušky, na nějž je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této, ani první věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (viz čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu UK).

 

Seznam otázek ke 3. termínu závěrečné zkoušky

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 28. 11. 2017 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák