Často kladené otázky

Jaké jsou podmínky zápočtu?

K udělení zápočtu je nutná účast na všech seminářích, na nichž bude kontrolována prezence. Ve výjimečných případech (onemocnění, osobní důvody) bude tolerována absence pouze na jednom z výukových dnů.

Jak bude probíhat zkouška?

Zkouška probíhá formou písemného testu. Zkušební test se skládá z obrazové a textové části. Na obrázcích jsou šipkou označeny anatomické útvary, které student musí správně pojmenovat úplným latinským názvem. Do testů budou zařazeny obrázky promítané na seminářích, a dále (po nezbytné úpravě) i ty, které jsou použity ve skriptech autorů Naňka a Elišková (viz výukové materiály). V textové části se většinou prověřují znalosti, které se nedají znázornit graficky, např. funkce nebo inervace svalu, klasifikace některých anatomických struktur. V každé otázce jsou nabídnuty čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Základní znalosti o funkci a stavbě jednotlivých orgánů prokazují studenti jednoduchými odpověďmi na otázky typu: „vyjmenujte části tenkého střeva“ nebo „jaké pohyby můžeme provést v loketním kloubu“.

Jak se hodnotí zkušební testy?

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Celkový možný počet dosažených bodů je 40. Aby student dostal známku „dobře“, musí zodpovědět nejméně 70 % otázek správně, tedy obdržet 28 bodů. Pro hodnocení „velmi dobře“ musí student zodpovědět správně více než 80 % otázek (32 bodů), pro hodnocení „výborně“ musí zodpovědět správně více než 90 % otázek (36 bodů).

Vydáno: 26. 9. 2016 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák