Zkouška

Termíny pro závěrečnou zkoušku:

út 23. 1. 2024, 10.00 – online test

út 30. 1. 2024, 10.00 – online test

út 6. 2. 2024, 10.00 – online test

út 28. 5. 2024, 10.00 – online test

 

Vypsané budou pouze uvedené termíny. Žádný další termín po 30. 5. 2022 vypsán nebude!

 

Závěrečný písemný test

Závěrečný písemný test proběhne formou online testu.

Test se skládá z obrazové a textové části. Na obrázcích jsou šipkou označeny anatomické útvary, které student musí správně pojmenovat úplným latinským názvem. V textové části se většinou prověřují znalosti, které se nedají znázornit graficky, např. funkce nebo inervace svalu, klasifikace některých anatomických struktur. V testu mohou být i otázky s nabídkou čtyř odpovědí, z nichž pouze jedna je správná. Základní znalosti o funkci a stavbě jednotlivých orgánů prokazují studenti jednoduchými odpověďmi na otázky typu: „vyjmenujte části tenkého střeva“ nebo „jaké pohyby můžeme provést v loketním kloubu“.

Hodnocení

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Celkový možný počet dosažených bodů je 40. 

Aby student dostal známku „dobře“, musí zodpovědět nejméně 70 % otázek správně, tedy obdržet 28 bodů. Pro hodnocení „velmi dobře“ musí student zodpovědět správně více než 80 % otázek (32 bodů), pro hodnocení „výborně“ musí zodpovědět správně více než 90 % otázek (36 bodů).

Pokusy a termíny

Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští (viz čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK). Všechny testy použité v jednotlivých termínech budou na stejné úrovni obtížnosti.

Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá (viz čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK).

Created: 10. 10. 2022 / Modified: 2. 10. 2023 / Responsible person: Nikola Jílková