PhD – Neurovědy (P5108 - 5103V000)

Pro akademický rok 2020/2021 jsou otevřena tato témata:

Neurovědy - pod vedením prof. Rastislava Drugy

Calretinin imunoreaktivita v prefrontální korové oblasti mozku potkana

Distribuce calretinin-pozitivních interneuronů v dorzálním a ventrálním striatu potkana

Změny struktury a inhibičního systému oblastí hipokampu a parahipokampových oblastí u mladých zvířat po status epilepticus

Zájemci se mohou buď hlásit přímo na téma na @email nebo si jiné téma mohou domluvit se školitelem.

Prosíme zájemce, aby se přihlásili školiteli do 15.duben.

Termín podání elektronické přihlášky na postgraudální studium: 30.duben.

Created: 11. 1. 2021 / Modified: / Responsible person: MUDr. Azzat Al-Redouan