Zápočty

Zimní semestr ukončuje první zápočet, letní semestr ukončuje druhý zápočet. Teprve po získání obou zápočtů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Podmínky získaní zápočtu

  1. Účast na praktických cvičeních s nejvýše čtyřmi absencemi (chyběními) za semestr. Větší počet absencí (5–8) se bude řešit individuálně s vedoucím předmětu. V případě více než 8 absencí zápočet nebude bez výjimky udělen (student musí opakovat celý předmět v plném rozsahu).
  2. Úspěšné zvládnutí průběžných testů. Každý student má nárok na tři pokusy u každého průběžného testu (1 řádný a 2 opravné) v celkově čtyřech termínech. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny testů zimního semestru budou probíhat pouze během zimního nebo letního zkouškového období. Termíny zimních opravných termínů budou vypsány koncem zimního semestru. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat pouze během letního zkouškového období (červen, září). Termíny letních opravných termínů budou vypsány koncem letního semestru. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín pro svoje pokusy, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.
  3. 100% docházka na blok Topografické pitvy ​(nejsou povoleny žádné absence). V případě nevyhnutelného chybění rozhoduje o dalším postupu vedoucí výuky.

Zimní zápočet

Zimní zápočet (předmět AHE 1) bude udělen všem, která splnili 80% docházku a zúčastnili se alespoň jednoho testu.
Studenti, kteří již vyčerpali všechny možnosti na opravu ústních zkoušení a písemných testů za zimní semestr sice obdrží zimní zápočet, ale neobdrží letní zápočet a musejí tudíž tento (předmět AHE 2) opakovat v následujícím akademickém roce. Rovněž studenti, kteří neuspějí u posledních opravných termínů oprav ústních zkoušení a písemných testů za zimní semestr na začátku letního zkouškového období (4. termín) sice obdrží zimní zápočet, ale také oni musejí předmět AHE 2 opakovat v následujícím akademickém roce.
V rámci opakování předmětu je třeba splnit všechny dosud nesplněné povinnosti z předmětu AHE 1 (zimního semestru), tedy všechna dosud nesplněná ústní zkoušení a písemné testy.

Letní zápočet

Letní zápočet (předmět AHE 2) bude udělen všem, která splnili 80% docházku a splnili všechny průběžné testy za letní semestr (v případě opakování i za zimní semestr).

Zapsání zápočtu

Studentům, kteří splní všechny podmínky zápočtu, bude zápočet zapsán do SISu po skončení semestru. V případě opravných testů pak po úspěšné opravě příšlušného testu nebo zkoušení.

 

Co může student dělat v případě, že nezískal zimní zápočet do konce akademického roku?

Pokud student nezískal zimní zápočet (předmět AHE 1), nemůže splnit ani letní semestr, neboť letní semestr (předmět AHE 2) je zakončen zkouškou, jejíž podmínkou je získání zápočtu za oba semestry a nezíská dostatečný počet kreditů pro postup do 2. ročníku.

 

Co může student dělat v případě, že nezískal letní zápočet do konce akademického roku?

Pokud student nezískal letní zápočet (předmět AHE 2), nemůže být připuštěn ke zkoušce. V tom případě student neprospěl z daného předmětu.
Student může předmět AHE 2 opakovat v letní semestru 2. ročníku, pokud získá dostatečný počet kreditů pro postup do 2. ročníku.

 

Co může student dělat v případě, že nesložil zkoušku do konce akademického roku?

Pokud student nesloží zkoušku (předmět AHE 2), neprospěl z daného předmětu.
Student může předmět AHE 2 opakovat v letní semestru 2. ročníku, pokud získá dostatečný počet kreditů pro postup do 2. ročníku.

Může ve studiu pokračovat student, který nezíská zápočet z anatomie ani ve druhém ročníku?

Ne. Pokud student nesplní anatomii ani v 2. ročníku, musí studium bezpodmínečně ukončit.

Uznávání zápočtu

Uznání zápočtů je dle opatření děkana č. 7/2014 zcela v kompetenci vedoucího příslušného předmětu. Od akademického roku 2016/2017 se neuznávají zápočty z anatomie, které v minulosti získali studenti 2. LF nebo jiné lékařské fakulty. Pokud si student opětovně zapisuje předmět z důvodu nesplnění podmínek některého ze zápočtů nebo z důvodu nesložení zkoušky, musí opakovat předmět v plném rozsahu. Uznávat lze pouze úspěšně složené zkoušky (viz uznávání zkoušek).

Created: 20. 9. 2016 / Modified: / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák