Zápočty

Zimní semestr ukončuje první zápočet, letní semestr ukončuje druhý zápočet. Teprve po získání obou zápočtů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Podmínky získaní zápočtu

  1. Účast na praktických cvičeních s nejvýše čtyřmi absencemi (chyběními) za semestr. Větší počet absencí (5–8) se bude řešit individuálně s vedoucím předmětu. V případě více než 8 absencí zápočet nebude bez výjimky udělen (student musí opakovat celý předmět v plném rozsahu).
  2. Úspěšné zvládnutí průběžných testů. Každý student má nárok na tři pokusy u každého průběžného testu (1 řádný a 2 opravné) v celkově čtyřech termínech. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny testů zimního semestru budou probíhat pouze během zimního nebo letního zkouškového období. Termíny zimních opravných termínů budou vypsány koncem zimního semestru. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat pouze během letního zkouškového období (červen, září). Termíny letních opravných termínů budou vypsány koncem letního semestru. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín pro svoje pokusy, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.
  3. 100% docházka na blok Topografické pitvy ​(nejsou povoleny žádné absence). V případě nevyhnutelného chybění rozhoduje o dalším postupu vedoucí výuky.

Zapsání zápočtu

Studentům, kteří splní všechny podmínky zápočtu, bude zápočet zapsán do SISu po skončení semestru. V případě opravných testů pak po úspěšné opravě příšlušného testu nebo zkoušení.

 

Co může student dělat v případě, že nezískal jeden ze zápočtů do konce akademického roku?

Pokud student nezískal první, druhý nebo oba zápočty, nemůže být připuštěn ke zkoušce. V tom případě student neprospěl z daného předmětu a musí předmět opakovat v rozsahu nesplněné povinnosti, tedy zimní, letní nebo oba semestry. To znamená, že když student v daném akademickém roce získal některý ze zápočtů, bude muset v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit znovu všechny podmínky pro získání zápočtu v příslušném semestru.

Může ve studiu pokračovat student, který nezíská zápočet z anatomie ani ve druhém ročníku?

Ne. Pokud student nesplní anatomii ani v 2. ročníku, musí studium bezpodmínečně ukončit.

Uznávání zápočtu

Uznání zápočtů je dle opatření děkana č. 7/2014 zcela v kompetenci vedoucího příslušného předmětu. Od akademického roku 2016/2017 se neuznávají zápočty z anatomie, které v minulosti získali studenti 2. LF nebo jiné lékařské fakulty. Pokud si student opětovně zapisuje předmět z důvodu nesplnění podmínek některého ze zápočtů nebo z důvodu nesložení zkoušky, musí opakovat předmět v plném rozsahu. Uznávat lze pouze úspěšně složené zkoušky (viz uznávání zkoušek).

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák