Zápočty

Zimní semestr ukončuje první zápočet, letní semestr ukončuje druhý zápočet. Teprve po získání obou zápočtů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

Podmínky získaní zápočtu

  1. Účast na praktických cvičeních s nejvýše dvěma absencemi (chyběními) za semestr. Větší počet absencí (3–4) se bude řešit individuálně s vedoucím ústavu. V případě více než čtyř absencí zápočet nebude bez výjimky udělen (student musí opakovat celý předmět v plném rozsahu).
  2. Úspěšné zvládnutí průběžných testů. Každý student má nárok na tři pokusy u každého průběžného testu (1 řádný a 2 náhradní) v celkově čtyřech termínech. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny testů zimního semestru budou probíhat pouze během zimního nebo letního zkouškového období. Termíny zimních opravných termínů budou vypsány koncem zimního semestru. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat pouze během letního zkouškového období (červen, září). Termíny letních opravných termínů budou vypsány koncem letního semestru. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.
  3. 100% docházka na blok Topografické pitvy ​(nejsou povoleny žádné absence). V případě nevyhnutelného chybění rozhoduje o dalším postupu vedoucí výuky.
  4. Úspěšné zvládnutí závěrečného zkoušení z topografické pitvy (na konci každého pitevního bloku). Každý student má nárok na tři pokusy (1 řádný a 2 náhradní) v celkově čtyřech termínech. Řádný termín je na konci pitevního bloku, náhradní termíny budou probíhat v zimním/letním semestru nebo zkouškovém období. Pokud student neuspěje ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.

Zapsání zápočtu

Studenti, kteří mají nárok na zápočet, si na poslední hodinu daného semestru nebo v den, v němž úspěšně zvládnou poslední průběžný test, přinesou index a požádají vedoucího praktického cvičení o zapsání zápočtu. Až po zapsání zápočtu do indexu může vyučující zapsat zápočet do SISu.

 

Co může student dělat v případě, že nezískal zápočet v zimním semestru?

Pokud student nezíská zápočet v zimním semestru (ani v zimním zkouškovém období) z důvodu nezvládnutí všech průběžných testů, má možnost pokračovat do letního semestru a splnit tuto podmínku prvního zápočtu až v letním zkouškovém období. Počet opravných testů ze zimního semestru během letního zkouškového období bude však omezen pouze na jeden. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje podmínku zápočtu.

Co může student dělat v případě, že nezískal jeden ze zápočtů do konce akademického roku?

Pokud student nezískal první, druhý nebo oba zápočty, nemůže být připuštěn ke zkoušce. V tom případě student neprospěl z daného předmětu a musí předmět opakovat v plném rozsahu. To znamená, že i když student v daném akademickém roce získal některý ze zápočtů, bude muset v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit znovu všechny podmínky pro získání zápočtů. Anatomie není prerekvizitou žádného z předmětů 2. ročníku, proto při nesplnění anatomie nemusí student 2. ročník rozkládat. Jelikož však musí opakovat anatomii v plném rozsahu, je rozložení ročníku doporučené. V prvním rozloženém roce splní anatomii a některé další předměty a v druhém roce ostatní předměty.

Může ve studiu pokračovat student, který nezíská zápočet z anatomie ani ve druhém ročníku?

Ne. Pokud student nesplní anatomii ani v 2. ročníku, musí studium bezpodmínečně ukončit.

Uznávání zápočtu

Uznání zápočtů je dle opatření děkana č. 7/2014 zcela v kompetenci vedoucího příslušného předmětu. Od akademického roku 2016/2017 se neuznávají zápočty z anatomie, které v minulosti získali studenti 2. LF nebo jiné lékařské fakulty. Pokud si student opětovně zapisuje předmět z důvodu nesplnění podmínek některého ze zápočtů nebo z důvodu nesložení zkoušky, musí opakovat předmět v plném rozsahu. Uznávat lze pouze úspěšně složené zkoušky (viz uznávání zkoušek).

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 5. 10. 2018 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák