Zkouška

Závěrečná zkouška je jedinečnou příležitosti pro všechny studenty ukázat své nabité znalosti z anatomie. Zkoušející, ale i mnozí studenti, se na tuto výjimečnou chvíli těší. Je třeba splnit jedinou podmínku pro připuštění k závěrečné zkoušce z anatomie, a tou je získaní zápočtů za oba semestry. Zkouška je současně ústní i praktická a trvá přibližně 30 minut (± 15 minut) v závislosti na znalostech a komunikačních dovednostech studenta. Student zodpovídá po jedné otázce ze tří okruhů (Pohybový systém, Orgánové systémy, Nervový systém). Jelikož se jedná o důležitou životní událost studentů, patří se přijít vhodně společensky oblečen. Plášť, pinzeta, rukavice, a dokonce ani psací potřeby nejsou potřeba.

Termíny budou vypsány během dubna prostřednictvím aplikace SIS. Vypisování termínů se řídí Opatření děkana č. 5/2022.

Zkouškové otázky

I. Pohybový systém – modrá

Kosti

 1. Obecná stavba kostí
 2. Kosti horní končetiny
 3. Kosti dolní končetiny
 4. Osová kostra

Kosterní spoje

 1. Obecná stavba kloubu (spojení kostí)
 2. Klouby pletence horní končetiny
 3. Ramenní kloub (topografie ramena)
 4. Loketní kloub (topografie lokte)
 5. Klouby ruky (topografie zápěstí)
 6. Spojení na páteři a lebce (kraniovertebrální spojení, čelistní kloub)
 7. Spojení na pánvi
 8. Kyčelní kloub (topografie kyčle)
 9. Kolenní kloub (zákolenní jáma)
 10. Klouby nohy (nožní klenba, topografie hlezna)

Svaly

 1. Obecná stavba svalu
 2. Svaly hlavy (vrstvy lebeční klenby, fascie hlavy)
 3. Svaly krku (fissura scalenorum, vrstvy krku)
 4. Svaly hrudníku (stavba hrudní stěny)
 5. Bránice a pánevní dno (mechanika dýchání)
 6. Svaly břicha (stavba břišní stěny, tříselný kanál)
 7. Svaly zad (fascie zad, trigonum suboccipitale)
 8. Svaly pletence horní končetiny (topografie a fascie ramena)
 9. Svaly paže (topografie a fascie paže)
 10. Svaly předloktí (topografie a fascie předloktí)
 11. Svaly ruky (topografie a fascie ruky)
 12. Svaly kyčelního kloubu (topografie a fascie kyčle)
 13. Svaly stehna (topografie a fascie stehna)
 14. Svaly bérce (topografie a fascie bérce)
 15. Svaly nohy (topografie a fascie nohy)
II. Orgánové systémy, topografie a cévy – zelená

Trávicí systém

 1. Ústní dutina, hltan
 2. Jícen a žaludek
 3. Tenké a tlusté střevo
 4. Játra, žlučník, slinivka

Dýchací systém

 1. Horní dýchací cesty
 2. Dolní dýchací cesty

Močový systém

 1. Ledvina a močovod
 2. Močový měchýř, prostata, močová trubice

Pohlavní systém

 1. Mužské pohlavní orgány
 2. Ženské pohlavní orgány

Srdce

 1. Srdce 1 (stavba, topografie, malý oběh, fetální oběh, chlopně)
 2. Srdce 2 (cévní zásobení, převodní srdeční systém, srdeční skelet)

Tepny

 1. Srdečnice (části a hlavní větve)
 2. Tepny hlavy a krku
 3. Tepny břišní dutiny
 4. Tepny horní končetiny
 5. Tepny dolní končetiny

Žíly

 1. Duté žíly
 2. Vrátnicová žíla
 3. Žíly končetin

Lymfatický a imunitní systém

 1. Lymfatický systém (orgány, hlavní kmeny, skupiny mízních uzlin)
 2. Lymfatická drenáž končetin

Endokrinní systém

 1. Endokrinní orgány a kůže

Topografie

 1. Topografie krku (ohraničení, dělení, obsah, projekce orgánů)
 2. Topografie hrudníku (ohraničení, dělení, projekce orgánů na hrudní stěnu)
 3. Topografie břicha (ohraničení, dělení, projekce orgánů, tříselný kanál)
 4. Topografie ženské a mužské pánve (ohraničení, dělení, obsah)
III. Nervový systém a smysly – žlutá

Periferní nervový systém (PNS)

 1. Obecná stavba míšního nervu (vertebromedulární topografie, hrudní nervy)
 2. Areae radiculares krku a trupu (Headovy zóny)
 3. Areae radiculares končetin
 4. Plexus cervicalis
 5. Plexus brachialis – pars supraclavicularis
 6. Plexus brachialis – pars infraclavicularis
 7. Plexus lumbalis
 8. Plexus sacralis
 9. Hlavové nervy I–VI
 10. Hlavové nervy VII–XII
 11. Autonomní nervový systém

Centrální nervový systém (CNS)

 1. Obecná stavba a funkce CNS (etáže)
 2. Mícha
 3. Mozkový kmen
 4. Retikulární formace
 5. Mozeček
 6. Mezimozek a capsula interna
 7. Funkční korové oblasti
 8. Bazální ganglia
 9. Limbický systém
 10. Spoje CNS
 11. Motorické dráhy
 12. Senzitivní dráhy
 13. Smyslové dráhy
 14. Pleny a mozkové komory
 15. Cévní zásobení mozku a míchy

Smysly

 1. Oko (okohybné svaly, topografie očnice)
 2. Ucho

 

Přihlašování

Zapisování na řádné termíny se provádí v průběhu dubna–května ak. roku prostřednictvím studentského informačního systému (SIS). Studenti mají na výběr z několika termínů v prvních týdnech letního zkouškového období. Termín spuštění přihlašování je studentům oznámen v dostatečném předstihu. Aby studenti přihlášení na daný termín nemuseli čekat několik hodin na místě zkoušení, jsou místa v každém termínu nastavená po 30 minutách (např. 9.00, 9.30, 10.00). Student se může přihlásit, i když ještě nemá zápočet, nicméně musí příslušný zápočet získat před svým zkouškovým termínem, jinak je automaticky z termínu odhlášen. Návod na použití Studijního informačního systému.

 

Příprava

Večer před zkouškou si studenti v aplikaci SIS zkontrolují čas zkoušení. Může se stát, že se někteří studenti odhlásí a čas zkoušení se posune směrem k dřívější hodině. V den zkoušky dorazí studenti na místo zkoušení alespoň 30 minut před časem zkoušky, aby si mohli udělat přípravu. Příprava probíhá ve stejné místnosti jako zkouška, tedy pod dohledem zkoušejícího. Student, který je na řadě, odevzdá zkoušejícímu index a samostatně si vytáhne tři otázky (jednu z každého okruhu). Vyučující vytažené otázky zapíše do karty, a následně je vrátí studentovi, aby mohl zahájit svoji přípravu, na kterou má přibližně 30 minut. Během přípravy si student může vytvořit osnovu svého projevu doplněnou schématy nebo procházet kosti či modely, které mu předá zkoušející. Student nesmí během zkoušení opustit místnost, ani používat žádné další pomůcky, včetně elektroniky. Je proto vhodné vzít si s sebou pití a vykonat veškeré potřeby před vytažením otázek.

 

Průběh zkoušení

Student si může zvolit, kterou otázkou začne. U studentů fyzioterapie se klade největší důraz na výuku, a potažmo i zkoušení pohybového systému, proto se obvykle začíná touto otázkou. Je jedno, zda je otázka zaměřená na kosti, klouby, nebo svaly, pro každou otázku má student k dispozici samostatné kosti i celou kostru, na nichž je povinen své znalosti předvést. Druhá otázka je zaměřená zejména na vnější stavbu a topografii orgánových systémů. U této otázky student také používá kostru, na níž ukazuje přesné uložení daných orgánů. Třetí otázka je z nervového systému, na nějž se rovněž klade velký důraz, zejména na základní stavbu mozku a míchy a funkci jednotlivých jejich částí.

 

Hodnocení

Výsledná známka vzniká na základě správnosti odpovědí a celkového projevu během závěrečné zkoušky. V případě nerozhodnosti mezi jednotlivými známkami hrají roli i výsledky z průběžných testů a aktivita na hodinách. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Všechny tři otázky se hodnotí samostatně, a dostane-li student z kterékoli otázky hodnocení „neprospěl/a“, musí zkoušku opakovat. Pokud si student vytáhne otázku, a následně odmítne odpovídat, je hodnocen známkou neprospěl, a přichází tak o termín zkoušení.

 

Pokusy a termíny

Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny (žádný mimořádný opravný termín se nepřipouští). Počet vypsaných termínů je více než dostatečný (v loňském roce bylo vypsáno 10 termínů obsahujících celkově 58 míst pro 30 studentů). Zkoušení řádných a prvních náhradních termínů probíhá zejména během letního zkouškového období. Další zkoušení prvních a zkoušení všech druhých opravných termínů probíhá v září. Během letních prázdnin se zkoušení zásadně nekoná. Nedostaví-li se student k termínu zkoušky, na který je přihlášen, bez řádné omluvy, není klasifikován; ustanovení této, ani první věty nezakládá nárok na vypsání zvláštního termínu zkoušky (viz čl. 6 odst. 17 Studijního a zkušebního řádu UK).

 

Uznávaní zkoušek

Uznání zkoušek se řídí opatřením děkana č. 9/2022

 

Co může student dělat v případě, že neudělal zkoušku z anatomie?

Pokud student nesplní zkoušku do posledního termínu možnosti konat zkoušku (každý ak. rok přibližně do 20. 9.), nemá splněný předmět, i když nemá vyčerpané tři pokusy na zkoušku. V tom případě platí totéž, jako když student nezískal některý ze zápočtů. Student neprospěl z daného předmětu a musí předmět opakovat v plném rozsahu. To znamená, že i když student v daném akademickém roce získal některý ze zápočtů, bude muset v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit všechny podmínky pro získání zápočtů. Student potřebuje pro postup do 2. ročníku získat minimálně 44 kreditů z 60. Jelikož je předmět anatomie v oboru Bc. Fyzioterapie hodnocen šesti kredity, student nemusí ukončit studium, i když neprospěl z dalších předmětů v celkové hodnotě 10 kreditů. Anatomie je ale prerekvizitou některých předmětů druhého ročníku, proto při nesplnění anatomie musí student druhý ročník rozkládat. V prvním rozloženém roce splní anatomii a ve druhém roce předměty, které si z důvodu nesplnění anatomie nemohl zapsat.

Může ve studiu pokračovat student, který neudělal zkoušku z anatomie ani ve druhém ročníku?

Ne. Pokud student nesplní zkoušku z anatomie ani ve druhém ročníku, musí ukončit studium.
 

Podvádění

Pokud student/ka jakýmkoli způsobem podvádí během přípravy nebo samotné zkoušky, bude okamžitě zkouška ukončena a student/ka hodnocen jako „neprospěl/a“. Dále bude student/ka obviněn dle Disciplinárního řádu UK z disciplinárního přestupku, který bude projednávat disciplinární komise fakulty.

Created: 27. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák