O nás

Anatomický ústav je jedním ze základních stavebních kamenů 2. lékařské fakulty. Anatomie (tělověda) je starý a rozsáhlý vědecký obor, zabývající se stavbou lidského těla. Společně s histologií (tkáňovědou) a embryologií (vědou o vývoji zárodku a plodu) tvoří jeden velký vědecký obor, zvaný morfologie, a proto se jejich poznatky a oblasti zájmu částečně překrývají.

​Historie ústavu

Výuka anatomie pro posluchače 2. lékařské fakulty (dříve Fakulta dětského lékařství UK) probíhala až do roku 1995 v Anatomickém ústavu 1. lékařské fakulty UK (dříve Fakulta všeobecného lékařství UK). V roce 1995 bylo rozhodnutím rektora UK vytvořeno integrované pracoviště funkční anatomie 2. LF, Fakulty tělesné výchovy a sportu UK (FTVS) a Českého vysokého učení technického (ČVUT), umístěné v prostorách FTVS. Pracoviště funkční anatomie zajišťovalo výuku anatomie pro posluchače 2. LF magisterského i bakalářského oboru v českém i anglickém jazyce. Zvyšující se počty posluchačů a zvýšené nároky na praktickou výuku a na organizaci pitevních cvičení vedly vedení naší fakulty k rozhodnutí vrátit výuku zpět do prostor Anatomického ústavu 1. LF, v němž výuka probíhala do akademického roku 2018/2019. K 1. 9. 2003 byl zřízen samostatný Anatomický ústav 2. LF. Vedením ústavu byl pověřen prof. Rastislav Druga. Na praktické výuce se dále podíleli posluchači vyšších ročníků jako demonstrátoři a lektoři. Od roku 2003 bylo v rámci ústavu publikováno více než 40 odborných článků, převážně v zahraničních časopisech s impakt faktorem, bylo prosloveno 42 přednášek a vystaveno 28 posterů na národních a mezinárodních kongresech, bylo publikováno 7 výukových materiálů. V roce 2015 byl vedením ústavu pověřen prof. David Kachlík.

​Současnost

Dne 30.9.2019 se zahájila výuka Ústavu anatomie 2. LF historicky poprvé ve vlastních prostorách 2. lékařské fakulty. Výuka probíhá v českém jazyce pro přibližně 200 studentů Všeobecného lékařství, 30 studentů Fyzioterapie, 70 studentů oboru Všeobecná sestra a Pediatrická sestra a v anglickém jazyce pro 80 studentů Všeobecného lékařství. Zaměstnanci pracoviště se vědecky, výzkumně a výukově zaměřují na neuroanatomii, klinickou anatomii pohybového a oběhového systému, terminologii a historii anatomie, ale i na tvorbu výukových pomůcek, knih a elektronických aplikací.

Budoucnost

Neustále se snažíme zlepšovat organizační a obsahovou stránku výuky. Pečlivě proto reagujeme na zpětnou vazbu od studentů, zejména ze studentské ankety, a všechny podněty od studentů důkladně probíráme a podle možnosti využijeme při změně a zlepšení výuky. Dalším naším cílem je stát se výukovým a partnerským pracovištěm pro klinické lékaře a věnovat se výuce v rámci postgraduálního vzdělávání.

---

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák