Klouby končetin

Test Klouby končetin probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace).

Klinické poznámky

Artróza (osteoartróza) je degenerativní onemocnění, postihující nejčastěji velké klouby – kyčel (koxartróza), koleno (gonartróza), rameno (omartróza) a páteř (spondyloartróza), související velmi úzce s dlouhodobým přetěžováním těchto kloubů.

Artritida je zánětlivé onemocnění, postihující velké i malé klouby, které postupně ničí (destruuje).

Kloubní myška (mus intraarticularis) je většinou chrupavčité nebo kostěné tělísko (může být i vazivové), pohybující se v kloubu. Může se vmezeřovat mezi kloubní plochy a způsobovat blokádu pohybů. Příčinou mohou být stavy po úrazech kloubu, uvolněná tělíska při osteochondrosis dissecans nebo při artrotických změnách.

Burzitidy jsou záněty tíhových váčků. Vznikají například po úrazu nebo v rámci jiného kloubního postižení a projevují se zejména bolestivostí.

Při prudkých nárazech přenesených z horní končetiny dochází spíše ke zlomenině klíčku než k vykloubení articulatio sternoclavicularis v důsledku pevnosti pouzdra a vazů. Jiným následkem může být blokáda articulatio acromioclavicularis.

Vykloubení (luxace) je častým úrazem v ramenním kloubu vzhledem k malé kloubní jamce oproti velké hlavici. V 90-95 % případů dochází k přední dolní luxaci ramenního kloubu, neboť zde je kloubní pouzdro nejslabší.

Ligamentum anulare radii není u dětí do 5–6 let ještě plně vyvinuto. Při zatažení za předloktí může dojít k subluxaci articulatio humeroradialis (tzv. pronatio dolorosa – bolestivá pronace).

Vrozená (vývojová) dysplazie kyčelního kloubu (VDK) je vývojová porucha všech součástí kloubu vedoucí k nestabilitě až deformaci kyčelního kloubu. Jedná se o poruchu kontaktu a vzájemné interakce kloubní hlavice s kloubní jamkou. Proto jsou všichni novorozenci opakovaně vyšetřováni ortopedem pomocí ultrazvuku.

Totální endoprotéza kyčelního kloubu (TEP) je náhrada kloubní hlavice i jamky, nejčastěji kvůli degenerativním změnám.

Nešťastná triáda zahrnuje poškození lig. cruciatum anterius, meniscus medialis a lig. collaterale tibiale.

Nejnáchylnější na poranění v kolenním kloubu jsou menisky, přední zkřížený vaz (10krát častěji než zadní) a postranní vazy.

Syndesmosis tibiofibularis je velice pevné spojení. Při úrazu dojde spíše k odlomení kotníku než k roztržení syndezmózy.

Poranění postranních vazů hlezna je jeden z nejčastějších sportovních úrazů (tenis, odbíjená, kopaná). Mediální postranní vaz je pevnější, takže častější je supinační poranění s natažením (distenzí) laterálního postranního vazu (zejména ligamentum talofibulare anterius).

Hallux valgus (vbočený palec) je deformita palce nohy, při níž je palec stočen k ostatním prstcům. Někdy se vytváří značné vyklenutí na mediální ploše hlavičky prvního metatarzu. Vzniká při poklesu příčné klenby. Ta bývá ovlivněna dědičnými činiteli a nošením obuvi s vysokým podpatkem, proto je častější u žen.

Pes planus je plochá noha vzniklá poklesem podélné klenby.


Zajímavosti

Používané zkratky kloubů:
SC – art. sternoclavicularis
AC – art. acromioclavicularis
MCP – artt. metacarpophalangeae 
MTP – artt. metatarsophalangeae 
PIP – art. interphalangea proximalis
DIP – art. interphalangea distalis
SI – art. sacroiliaca

Střední poloha kloubů je poloha, při které je nejmenší napětí kloubního pouzdra. V této poloze je nejvýhodnější klouby zafixovat (např. při zlomeninách), nevyžaduje-li typ úrazu zvláštní fixaci.

Fornix humeri je vazivová klenba nad ramenním kloubem tvořená průběhem ligamentum coracoacromiale. Při abdukci paže nad 90° dochází ke kontaktu vazu a tuberculum majus humeri, který omezuje další abdukci v ramenním kloubu. Nad horizontálu se pak horní končetina dostává vnější rotací lopatky (vytočením dolního úhlu lopatky ven).

Rameno je souhrnné označení pro:
1 Articulatio humeri
2 Articulatio acromioclavicularis
3 Articulatio sternoclavicularis
4 Funkční spojení mezi lopatkou a hrudním košem („skapulotorakální kloub“).
Veškeré pohyby v rameni probíhají současně ve všech čtyřech spojeních.

Ligamentum pubicum inferius (dříve ligamentum arcuatum pubis) je tak silné, že i po protětí symphysis pubica udrží spojení obou pánevních kostí.

Ligamentum iliofemorale je po narození krátké, a teprve v průběhu života získává svoji konečnou délku. Je to nejsilnější vaz lidského těla.

Klíč Chopartova kloubu (clavis articulationis tarsi transversae) je označení pro ligamentum bifurcatum, jelikož při jeho protětí je možné otevřít kloub.

Dříve se v Chopartově a Lisfrankově kloubu prováděla exartikulace distální části nohy.

 

Obrázky k nakreslení

Schéma kloubů ruky, pohled zepředu

Kolenní kloub, pohled shora (zachycení membrana fibrosa et synovialis, vazů, menisků)

Schéma kloubů nohy, pohled shora (včetně funkčních kloubů)

 

Snímky ze zobrazovacích metod

Zobrazení kostí a kloubů horní končetiny

Zobrazení kostí a kloubů dolní končetiny

Created: 18. 10. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák