Provozní řád praktikáren a piteven

Praktika Anatomie:

 1. Před vstupem do praktikárny se přezujte a odložte si svrchní oděv. Svrchní oděv a venkovní obuv si odložte do šatní skříňky, nikoliv na chodbu. Můžete využít šatny v 1. patře ÚA (C118, C127) nebo centrální šatnu v budově B. Čip nebo klíč si můžete půjčit na vrátnici, k půjčení potřebujete kartu ISIC.
 2. Na praktické cvičení z anatomie je každý student povinen mít bílý plášť, námi přidělenou visačku, přezůvky, anatomickou pinzetu a psací potřeby. Rukavice nejsou povinné, ale jsou doporučené. Během práce s anatomickými preparáty je zakázáno pít, jíst, kouřit a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa).

Praktika Histologie:

 1. Před vstupem do mikroskopovacího sálu i do studovny se přezujte a odložte si svrchní oděv! Bílý plášť není nutný. Svrchní oděv a venkovní obuv si odložte do šatní skříňky, nikoliv na chodbu. Čip nebo klíč si můžete půjčit na vrátnici, k půjčení potřebujete kartu ISIC.
 2. V mikroskopovacím sálu a ve studovně ústavu není dovoleno jíst ani pít. Kouření je dovoleno na vyhrazených místech mimo budovu. 
 3. Student je oprávněn zapínat a vypínat lampu studentského mikroskopu. Manipulace s jakýmkoli dalším elektrickým zařízením není dovolena.
 4. Student není oprávněn vstupovat do laboratoří ústavu bez doprovodu učitele.
 5. Jakékoli zranění nebo známky onemocnění okamžitě oznamte vyučujícímu.
 6. Poškození mikroskopického preparátu okamžitě oznamte zaměstnanci ústavu a zajistěte střepy.
 7. Jakoukoli poruchu zařízení ústavu okamžitě oznamte zaměstnanci ústavu.
 8. Při požáru nebo jiném hromadném ohrožení opusťte prostory ústavu podle pokynů zaměstnanců ústavu.

Provozní řád pitevny Ústavu anatomie 2.LF UK

Pitevna je určena pouze pro výukové a vědecké účely.

 1. Studenti se řídí zásadami lékařské etiky, nemluví o pitvě s nezdravotníky, nefotografují ani nefilmují v pitevně a neodnášejí žádné výukové preparáty z piteven.
 2. Vstup do pitevny je povolen pouze pracovníkům ústavu a studentům magisterského a bakalářského studia 2. LF UK. Není povoleno zůstávat v prostorách piteven bez dozoru zaměstnanců ústavu, lektorů nebo jimi určených osob.
 3. Studenti jsou povinni se před vstupem do pitevny převléknout v šatně do bílého pláště, dbát o čistotu plášťů a nechodit v těchto pláštích mimo pitevní trakt. Osobní předměty (batohy, oblečení atd.) je třeba odložit v šatně. Do pitevny je povoleno přinášet pouze pitevní náčiní, učebnice a psací potřeby.
 4. Studenti jsou povinni vždy nosit viditelně umístěnou visačku se jménem a příjmením.
 5. Před vstupem do pitevny je nutno se přezout.
 6. Všichni jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.
 7. V pitevně je zakázáno jíst, pít a kouřit.
 8. Pobyt na pitevně není povolen těhotným. Případné přerušení studia a zařazení do ISP se dále řeší se studijním oddělením.
 9. Náramky a prsteny je třeba před vstupem do pitevny odložit v šatně (lépe vůbec s nimi do prostor ústavu nepřijít). Dlouhé vlasy je třeba upravit tak, aby nepadaly do preparátů. Dlouhé a lakované nehty nejsou doporučeny.
 10. Je nařízeno pitvat v rukavicích.
 11. Pitevní odpad, rukavice a výměnné čepelky skalpelů se třídí a odhazují pouze do jednotlivých speciálně označených nádob.
 12. Před každým odchodem z pitevny si studenti očistí pitevní nástroje a omyjí si ruce v prostoru pitevny.
 13. Každé poranění je hlášeno příslušnému učiteli. Po předběžném ošetření je student odeslán do FN Motol k definitivnímu ošetření a případnému přeočkování proti tetanu. O této události se vždy pořizuje záznam.
 14. V případě zapomenutí věcí na učebně nebo v pitevně se studenti obracejí na svého vyučujícího nebo kontaktují pitevní laboranty, zda se jejich věci neodložily do ztrát a nálezů. Místnost pitevních laborantů se nachází v 1. patře vlevo od vstupu do pitevního traktu (C117, viz mapa přízemí Ústavu anatomie).
 15. Studenti mají zákaz vstupu do místnosti skladu preparátů a přípravny, pokud nejsou vyzvání, aby takto učinili.
 16. Studentům je zakázáno otvírat a používat vchod pro zaměstnance vedoucí přes technické prostory pitevny (boční venkovní vchod). Vstup do areálu je možný pouze přes vrátnici 2. LF UK.
 17. Vstup do areálu piteven musí být vždy uzavřen a je zakázáno jakýmkoli způsobem zajišťovat dveře proti otevření.
 18.  Prostor před pitevnami schodiště a chodba jsou monitorovány kamerovým systémem.

Úklid

 1. Pitevní odpad, rukavice a výměnné čepelky skalpelů se třídí a odhazují pouze do jednotlivých speciálně označených nádob.
 2. Úklid probíhá průběžně během výuky a pak vždy po skončení pitevního dne. Studenti uklidí své pracovní místo a biologický materiál dají do označených nádob, následně překryjí těla mokrým prostěradlem (či hadry) a igelitovou fólií.
 3. Pitevní stoly jsou označeny čísly. Každý stůl bude mít na starosti jedna určena skupinka studentů.
 4. U jednotlivých pitevních stolů jsou nádoby na biologický materiál, které jsou označeny evidenčním číslem těla a značkou U (urnová těla) nebo R (rozptylová těla). Je výslovně zakázáno nádoby mezi stoly přenášet nebo zaměňovat. V případě, že je nádoba plná, obdržíte na požádání novou.
 5. Po ukončení pitevního dne při odchodu z pitevny se vyučující přesvědčí, zda jsou spuštěny žaluzie, zhasne a pitevnu uzamkne.

 

Created: 21. 9. 2021 / Upraveno: 21. 9. 2021 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.