Průběžné testy – organizace

Po dobu trvání opatření proti covid19 budou věškeré změny v organizaci výuky uvedeny v Aktualitách.

Písemné testy se budou psát ONLINE.

 

Anatomie je krásná, avšak obsahově velmi nabitá věda. Lidské tělo obsahuje tisíce struktur, které je potřeba pojmenovat, popsat, ale také pochopit ve vztahu k ostatním útvarům. Aby se získané znalosti co nejlépe usadily v hloubi mozkových hemisfér každého studenta, připravili jsme průběžné testy (písemné testy a ústní zkoušení). Zvládnutí průběžných testů umožní studentům získat zápočet, který je nutným předpokladem k připuštění, a následnému úspěšnému složení závěrečné zkoušky z anatomie.

Písemné testy

Písemná forma testování probíhá psaním odpovědí na čistý papír (který si studenti přinesou sami) na základě otázek zobrazených na plátno pomocí powerpointové prezentace. Každá otázka má předem stanovený čas odpovídající náročnosti dané otázky. V prezentaci je nastavený časovač, tudíž není možné se vracet k předchozím otázkám ani v průběhu testu, ani po jeho skončení. Testy se píšou podle rozvrhu vždy v pátek daného týdne ve Velké poslucharně v Motole od 11.40 do 12.25. V případě, že student dorazí již v průběhu testu, může test psát, ale není mu poskytnutá možnost se zpětně podívat na předchozí otázky. Otázky jsou různého druhu: otevřené otázky, výběrové (multiple choice) otázky, popisování struktur na obrázcích a snímcích, jednoduché klinické otázky. U většiny testů jsou studenti vyzváni, aby nakreslili některé anatomické struktury.

 

Ústní zkoušení

Ústní forma testování probíhá zkoušením studentů jednotlivě za sebou některým z vyučujících Ústavu anatomie (profesoři, docenti, asistenti, lektoři). Pořadí a výběr studentů k jednotlivým zkoušejícím určuje vedoucí praktického cvičení. Zkoušení probíhá podle rozvrhu na začátku cvičení, nebo v jiný čas, který předem určí vyučující. Zkoušející mohou pokládat jak teoretické otázky, tak mohou vyzvat studenty ke kreslení nebo k praktickým ukázkám na anatomických modelech, preparátech nebo na studentech samotných.

 

Hodnocení písemných testů

Pro úspěšné zvládnutí průběžného testu musí student zodpovědět správně nejméně 70 % otázek. Správné zodpovězení 70–80 % otázek je hodnoceno známkou C, 81–90 % známkou B a více než 90 % známkou A. Zodpovězení méně než 70 % otázek je nedostatečné a je hodnoceno známkou D. Správné odpovědi u otázek písemných testů jsou hodnoceny jedním nebo více body. Neúčast na testu se automaticky hodnotí jako neprospěl = D.

 

Pokusy a termíny

Každý student má nárok na tři pokusy (jeden řádný a dva náhradní) u každého průběžného testu v rámci čtyř vypsaných termínů. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny v zimním semestru budou probíhat během zimního zkouškového období (2 termíny) a během letního zkouškového období (1 termín). Termíny zimních opravných termínů budou vypsány koncem zimního semestru. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat během letního zkouškového období (2 termíny) a v září (1 termín). Termíny letních opravných termínů budou vypsány koncem letního semestru. U ústních zkoušení můžou být vyjímečně vypsány další termíny. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Stručně řečeno má tři pokusy ve čtyřech termínech.

 

Výsledky

Výsledky průběžných testů jsou studentům sděleny na následujícím praktickém cvičení. Z organizačních důvodů není možné posílat výsledky studentům elektronicky, ani je sdělovat po telefonu.

 

Podvádění

Pokud student jakýmkoli způsobem podvádí během průběžných testů, bude okamžitě vykázán z prostor, v nichž se test koná, a bude hodnocen jako „neprospěl“. Dále bude dle Disciplinárního řádu UK obviněn z disciplinárního přestupku, který bude projednávat disciplinární komise fakulty.

 

Okruhy průběžných testů

Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy trochu nasměrovat. Viz Průběžné testy – okruhy.

Vydáno: 20. 9. 2016 / Poslední aktualizace: 16. 10. 2020 / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.