Průběžné testy – organizace

Anatomie, histologie i embryologie jsou krásné, avšak obsahově velmi nabité vědy. Lidské tělo obsahuje tisíce struktur, které je potřeba pojmenovat, popsat, ale také pochopit ve vztahu k ostatním útvarům. Aby se získané znalosti co nejlépe usadily v hloubi mozkových polokoulí každého studenta, připravili jsme průběžné testy (písemné testy a ústní zkoušení). Zvládnutí průběžných testů umožní studentům získat zápočet, který je nutným předpokladem k připuštění, a následnému úspěšnému složení závěrečné zkoušky z anatomie.

Písemné testy

Písemná forma testování probíhá psaním odpovědí na čistý papír (který si studenti přinesou sami) na základě otázek zobrazených na plátno pomocí powerpointové prezentace. Každá otázka má předem stanovený čas odpovídající náročnosti dané otázky. V prezentaci je nastavený časovač, tudíž není možné  vracet se k předchozím otázkám ani v průběhu testu, ani po jeho skončení. Testy se píšou podle rozvrhu vždy v pondělí daného týdne ve Velké posluchárně v Žížale A303 (budova teoretických oborů, Plzeňská 311). V případě, že student dorazí již v průběhu testu, může test psát, avšak není mu poskytnutá možnost zpětně odpovědět na předchozí otázky. Otázky jsou různého druhu: otevřené otázky, výběrové (multiple-choice) otázky, popisování struktur na obrázcích a snímcích, jednoduché klinické otázky. U většiny testů jsou studenti vyzváni, aby nakreslili některé anatomické či histologické struktury.

 

Ústní zkoušení

Ústní forma testování probíhá zkoušením studentů jednotlivě za sebou některým z vyučujících Ústavů anatomie nebo histologie a embryologie (profesoři, docenti, asistenti, lektoři). Pořadí a výběr studentů k jednotlivým zkoušejícím určuje vedoucí praktického cvičení. Zkoušení probíhá podle rozvrhu na začátku cvičení, nebo v jiný čas, který předem určí vyučující. Zkoušející mohou pokládat jak teoretické otázky, tak mohou vyzvat studenty ke kreslení nebo k praktickým ukázkám na anatomických modelech a preparátech nebo na studentech samotných či na histologických preparátech v mikroskopu, obrazovce nebo na obrázcích.

 

Hodnocení písemných testů

Pro úspěšné zvládnutí průběžného testu musí student zodpovědět správně nejméně 70 % otázek. Správné zodpovězení 70–80 % otázek je hodnoceno známkou C, 81–90 % známkou B a více než 90 % známkou A. Zodpovězení méně než 70 % otázek je nedostatečné a je hodnoceno známkou D. Správné odpovědi u otázek písemných testů jsou hodnoceny jedním nebo více body.

 

Pokusy a termíny

Každý student má nárok na tři pokusy (jeden řádný a dva opravné) u každého průběžného testu nebo zkoušení. Pro každý test nebo zkoušení jsou postupně vypsány čtyři termíny. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny v zimním semestru budou probíhat během zimního zkouškového období (2 termíny) a během letního zkouškového období (1 termín). Termíny zimních opravných termínů budou vypsány koncem zimního semestru. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat během letního zkouškového období (2 termíny) a v září (1 termín). Termíny letních opravných termínů budou vypsány koncem letního semestru. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Stručně řečeno, má na své tři pokusy čtyři možné termíny.

 

Výsledky

Výsledky ústního zkoušení se studenti dozvědí ihned, výsledky průběžných testů budou studentům sděleny na praktickém cvičení v následujícím týdnu, nejpozději do 14 dnů. Na témže praktickém cvičení si studenti mohou prohlédnout svůj test a podívat se na chyby. Pokud student nesouhlasí s výsledkem, má možnost se do 7 dní obrátit na vedoucího předmetu se žádostí o přezkoumání výsledku. Po uplynutí této doby se záležitost považuje za uzavřenou a nelze proti výsledku nic namítat. Z organizačních důvodů není možné posílat výsledky studentům elektronicky, ani je sdělovat telefonicky.

 

Podvádění

Pokud student jakýmkoli způsobem podvádí během průběžných testů, bude okamžitě vykázán z prostor, v nichž se test koná, a bude hodnocen jako „neprospěl“. Dále bude dle Disciplinárního řádu UK obviněn z disciplinárního přestupku, který bude projednávat disciplinární komise fakulty.

 

Okruhy průběžných testů

Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy trochu nasměrovat. Viz Průběžné testy – okruhy.

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.