Zápočty

Zimní semetr ukončuje první zápočet, letní semestr ukončuje druhý zápočet. Teprve po získání obou zápočtů je student připuštěn k závěrečné zkoušce.

 

Podmínky získaní zápočtu

  1. Účast na praktických cvičeních s nejvýše dvěma absencemi (chyběními) za semestr. Větší počet absencí (3–4) se bude řešit individuálně s vedoucím ústavu. V případě počtu absencí 5 a více zápočet nebude udělen bez výjimky (student musí opakovat celý semestr výuky).

  2. 100% docházka na bloku Topografická anatomie, tzn. že nejsou povoleny žádné absence. V případě nevyhnutného chybění rozhoduje o dalším postupu vedoucí výuky. Tato podmínka platí pro získaní zápočtu za zimní semestr.

  3. Úspěšné zvládnutí průběžných testů. Každý student má nárok na tři pokusy u každého průběžného testu (1 řádný a 2 náhradní) v celkově čtyřech termínech. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny v zimním semestru budou probíhat pouze během zimního nebo letního zkouškového období. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat během semestru, zápočtového týdne nebo zkouškového období. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje tuto podmínku zápočtu.

Zapsání zápočtu

Studenti, kteří mají nárok na zápočet, si na poslední hodinu daného semestru nebo v den, v němž úspěšně zvládnou poslední průběžný test, přinesou index a požádají vedoucího praktického cvičení o zapsaní zápočtu. Až po zapsaní zápočtu do indexu může vyučující zapsat zápočet do SISu.

 

Co může student dělat v případě, že nezískal první zápočet v zimním semestru?

Pokud student nezíská první zápočet v zimním semestru (ani v zimním zkouškovém období) z důvodu nezvládnutí všech průběžných testů, tak má možnost pokračovat do letního semestru a splnit tuto podmínku prvního zápočtu v letním zkouškovém období. Počet opravných testů ze zimního semestru během letního zkouškového období bude však minimální.  Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Pokud student nesplní kterýkoli z průběžných testů ani na 3. pokus nebo termíny nevyužije, nesplňuje podmínku zápočtu.

Co může student dělat v případě, že nezískal jeden ze zápočtů do konce akademického roku?

Pokud student nezískal první, druhý nebo oba zápočty, tak nemůže být připuštěn ke zkoušce. V tom případě student neprospěl z daného předmětu a musí předmět opakovat v plném rozsahu. To znamená, že i když student v daném akademickém roce získal některý ze zápočtů, tak bude muset v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit všechny podmínky pro získaní zápočtů. Student potřebuje pro postup do 2. ročníku získat minimálně 44 kreditů ze 60. Jelikož je předmět Anatomie v oboru Bc. Fyzioterapie hodnocen 6 kredity, tak student nemusí ukončit studium, i kdy neprospěl z dalších předmětů v celkové hodnotě 10 kreditů. Anatomie je ale prerekvizitou některých předmětů druhého ročníku, proto při nesplnění anatomie musí student druhý ročník rozkládat. V prvním rozloženém roce splní anatomii a v druhém roce předměty, které si z důvodu nesplnění anatomie nemohl zapsat. 

Může ve studiu pokračovat student, který nezíská zápočet z anatomie ani ve druhém ročníku?

Ne. Pokud student nesplní anatomii ani ve druhém ročníku, tak musí ukončit studium.  

Uznávání zápočtu

Uznání zápočtů se řídí opatřením děkana č. 9/2022. Pokud si student opětovně zapisuje předmět z důvodu nesplnění podmínek některého ze zápočtů nebo z důvodu neudělání zkoušky, musí opakovat předmět v plném rozsahu.

Created: 27. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák