Průběžné testy

Anatomie je krásná, avšak obsahově velmi nabitá věda. Lidské tělo obsahuje tisíce struktur, které je potřeba pojmenovat, popsat, ale také pochopit ve vztahu k ostatním útvarům. Proto, aby se získané znalosti co nejlépe usadily v hloubi mozkových hemisfér každého studenta, připravili jsme průběžné testy (9 písemných testů, 3 ústní zkoušení, 1 popitevní zkoušení a 4 minitesty). Zvládnutí průběžných testů umožní studentům získat zápočet, který je nutným předpokladem k připuštění, a následnému úspěšnému zdolání závěrečné zkoušky z anatomie.

 

Písemné testy

Písemná forma testování probíhá psaním odpovědí na čistý papír na základě otázek zobrazených na plátno pomocí powerpointové prezentace. Každá otázka má předem stanovený čas, který odpovídá náročnosti dané otázky. V prezentaci je nastavený časovač, a tudíž není možné se vracet na předchozí otázky v průběhu testu, ani po jeho skončení. Testy se píšou podle rozvrhu vždy na začátku praktických cvičení. V případě, že student dorazí na cvičení již v průběhu testu, může test psát, ale není mu poskytnutá možnost se zpětně podívat na předchozí otázky. Otázky jsou různého typu: otevřené otázky, výběrové (multiple choice) otázky, popisování struktur na obrázcích a snímcích, jednoduché klinické kazuistiky atd.

V případě distanční výuky proběhnou testy online, prostřednictvím speciální aplikace. 

 

Ústní zkoušení

Ústní forma testování probíhá zkoušením studentů jednotlivě za sebou vedoucím cvičení nebo lektorem. Pořadí a výběr studentů k jednotlivým zkoušejícím určuje vedoucí cvičení. Zkoušení probíhá podle rozvrhu na začátku cvičení, nebo v jiný čas, který určí vyučující. Zkoušející mohou pokládat jak teoretické otázky, tak mohou vyzvat studenty ke kreslení nebo k praktickým ukázkám na anatomických modelech, preparátech nebo na studentech samotných. 

V případě distanční výuky ústní zkoušení neproběhne, ale nahradí jej online test, prostřednictvím speciální aplikace za podmínek stanovených v předešlém odstavci.

 

Minitesty

Minitesty jsou čtyři krátké opakovací testy na začátku letního semestru určené k rychlému zopakování probraných témat ze zimního semestru. Minitesty probíhají shodně s písemnými testy na základě otázek z powerpointové prezentace. Každý minitest obsahuje 10 stručných otázek, přičemž každá otázka trvá 20 vteřin.

 

Hodnocení testů

Pro úspěšné zvládnutí průběžného testu musí student zodpovědět správně nejméně 70 % otázek. Správné zodpovězení 70–80 % otázek je hodnoceno známkou C, 81–90 % známkou B a více než 90 % známkou A. Zodpovězení méně než 70 % otázek je nedostatečné a je hodnoceno známkou D. Správné odpovědi u otázek písemných testů jsou hodnoceny jedním nebo více body. Správné odpovědi u minitestů jsou vždy hodnocené jedním bodem.

 

Hodnocení písemných testů s maximálním počtem 30 bodů

(Testy: Klouby, Svaly končetin, Svaly hlavy, krku a trupu, Periferní nervový systém, Centrální nervový systém)

A: 30–28 bodů

B: 27–25 bodů

C: 24–21 bodů

D: 20–0 bodů

 

Hodnocení písemných testů s maximálním počtem 20 bodů

(Testy: Srdce a cévy, Trávicí systém, Dýchací systém, Močopohlavní systém)

A: 20–19 bodů

B: 18–17 bodů

C: 16–14 bodů

D: 13–0 bodů

 

Hodnocení ústního zkoušení

(Zkoušení: Kosti, Osová kostra, Topografická anatomie)

A: 100–91 % správných odpovědí

B: 90–81 % správných odpovědí

C: 80–70 % správných odpovědí

D: Méně než 70 % správných odpovědí nebo velká pochybení během zkoušení

 

Hodnocení u otázek s maximálním počtem 10 bodů

(Minitesty: Kosti a klouby končetin, Svaly končetin, Kosti a klouby osové kostry, Svaly hlavy, krku a trupu)

A: 10 bodů

B: 9 bodů

C: 8–7 bodů

D: 6–0 bodů

 

Pokusy a termíny

Každý student má nárok na tři pokusy (jeden řádný a dva náhradní) u každého průběžného testu v rámci čtyř vypsaných termínů. Řádné termíny jsou vypsány v rozvrhu praktických cvičení. Opravné termíny v zimním semestru budou probíhat během zimního zkouškového období (dva termíny) a během letního zkouškového období (jeden termín). Termíny zimních opravných termínů budou vypsány koncem zimního semestru. Opravné termíny v letním semestru budou probíhat během semestru, zápočtového týdne nebo zkouškového období (dva termíny) a v září (jeden termín). Termíny letních opravných termínů budou vypsány na základě domluvy vyučujícího se studenty v průběhu letního semestru. U ústních zkoušení můžou být výjimečně vypsány další termíny. Pokud student z jakýchkoli důvodů nevyužije řádný nebo náhradní termín, nemá nárok na vypsání nového termínu. Stručně řečeno má tři pokusy ve čtyřech termínech.

 

Výsledky

Výsledky průběžných testů jsou studentům sděleny na následujícím praktickém cvičení. Na základě projeveného zájmu studentů byla vytvořena i sdílená online tabulka, do které se zapíšou výsledky testů hned po jejich opravení. Přístup do tabulky mají pouze studenti, kteří s elektronickým zveřejněním svých výsledků souhlasí.

 

Podvádění

Pokud student jakýmkoli způsobem podvádí během průběžných testů, bude okamžitě vykázán z prostor, v nichž se test koná, a bude hodnocen jako „neprospěl“. Dále bude dle Disciplinárního řádu UK obviněn z disciplinárního přestupku, který bude projednávat disciplinární komise fakulty.

 

Okruhy průběžných testů

Abychom studentům pomohli v přípravě na průběžné testy, vytvořili jsme okruhy, které mohou studenty v přípravě na testy nasměrovat. Viz Průběžné testy – okruhy.

Created: 1. 10. 2023 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák