Organizace výuky

Studijní předmět Anatomie, histologie, embryologie - AHE - pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství

 

Organizace

Předmět Anatomie, histologie a embryologie je vyučován v prvních dvou semestrech magisterského studijního programu Všeobecné lékařství. Výuka zahrnuje přednášky, praktická cvičení a dva bloky pitevních cvičení.

 

  • Přednášky: 3 x 2 vyučovací hodiny týdně v průběhu obou semestrů. Hlavní náplní přednášek je seznámení studentů s probíranou látkou a zevrubný popis orgánů a anatomických struktur, jejich topografických vztahů, podrobné vnitřní stavby a vývoje se zdůrazněním funkčních a klinických souvislostí včetně vývojových vad. Naší snahou je, aby bylo dané téma probráno nejdříve na přednášce, a až následně na praktických cvičeních. Účast je nepovinná, ale vřele doporučená. Někteří přednášející jsou současně i zkoušejícími u závěrečné zkoušky, proto si na přednáškách studenti mohou udělat nejlepší obraz o rozsahu vyžadovaného učiva.
     
  • Praktická cvičení: 2 x 3 vyučovací hodiny týdně v průběhu obou semestrů. Hlavní náplní praktických cvičení je názorná demonstrace orgánů a struktur a jejich topografických vztahů, jejich podrobná vnitřní stavba (pomocí histologických preparátů) včetně vývojových hledisek a zdůraznění klinických souvislostí. Dále v rámci praktických cvičeních probíhá průběžná kontrola znalostí ústní formou (viz průběžné testy). Výuku vede učitel, jemuž pomáhají lektoři (lékaři nebo studenti vyšších ročníků). Na praktických cvičeních mají studenti možnost vznášet dotazy na vyučující k probírané i dříve probrané tématice, což doporučujeme využít. Případné konzultace jsou možné po předchozí osobní nebo elektronické domluvě s kterýmkoli vyučujícím včetně přednosty.
     
  • Pitevní cvičení: probíhají formou týdenního bloku v obou semestrech v odpoledních hodinách. Cvičení jsou zakončena ústním zkoušením (poznávání a popis vypitvaných struktur). Podrobnější informace naleznete v sekci pitevní cvičení.

 

Náplň předmětu

Principy stavby jednotlivých součástí lidského těla, orgánů a orgánových systémů, jejich podrobná makroskopická a mikroskopická anatomie, embryologie včetně vývojových vad, s důrazem na jejich topografické vztahy, funkci a klinický význam, včetně anatomické, histologické a embryologické nomenklatury a terminologie. Zimní semestr je zaměřen na výuku pohybového a oběhového systému a topografie končetin. Letní semestr je zaměřen na orgánové systémy, nervový systém a topografii těla jako celku.

 

Testování znalostí

Součástí výuky anatomie, histologie a embryologie jsou průběžné testy (ústní či písemné). Na základě splněné docházky a složení průběžných testů obdrží studenti zápočty, které jsou nezbytné pro připuštění k závěrečné zkoušce.

 

Výbava a chování studentů

Na praktické cvičení z anatomie je každý student povinen mít bílý plášť, námi přidělenou visačku, přezůvky, latexové rukavice, anatomickou pinzetu a psací potřeby. Během práce s anatomickými preparáty je zakázáno pít, jíst, kouřit a pořizovat obrazové záznamy (fotografovat, natáčet videa). Preparáty pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s náležitou úctou. Více informací na stránce Provozní řád praktikáren a piteven.

Na praktické cvičení z histologie a embryologie je každý student povinen mít námi přidělenou visačku, přezůvky a psací potřeby. Během práce s histologickými preparáty je zakázáno pít, jíst a kouřit.

 

Individuální studijní plán a uznávaní zápočtů a zkoušek

Studenti s individuálním studijním plánem (ISP) nebo zdravotním postižením, který vyžaduje zvláštní úpravu výuky, musejí rozsah a časový plán výuky projednat s přednostou Ústavu anatomie bezodkladně na začátku akademického roku (nejpozději do poloviny října). Studenti, kteří chtějí požádat o uznání zápočtu nebo zkoušky, najdou podmínky na daných stránkách.

 

Vedoucí studijního předmětu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.

Vedoucí výuky studentů Všeobecného lékařství: MUDr. Martin Salaj, Ph.D. (anatomie) a MUDr. Jiří Uhlík, Ph.D. (histologie a embryologie)
Místo výuky: Ústav anatomie 2. LF UK a Ústav histologie a embryologie 2. LF UK, Plzeňská 311, Praha 5 - Motol a prostory přednáškových místností FN Motol

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.