Pitevní cvičení

Pitevní cvičení patří mezi nejoblíbenější a nejúčinější způsoby výuky anatomie. Na přednáškách a praktických cvičeních jsou studenti obeznámeni zejména se systematickou anatomií, která popisuje orgány dle jejich stavby a vývoje. Pro lepší pochopení stavby lidského těla je nezbytná i topografická anatomie, popisující vzájemné vztahy orgánů, jejich prostorové rozložení a uložení v krajinách těla. Výuka topografické anatomie probíhá na darovaných lidských tělech (kadaverech). Časové rozložení bloku topografické anatomie umožňuje studentům věnovat dostatek času opakování probraného učiva. Pitevní cvičení jsou rozdělena do dvou týdenních bloků, vždy jeden týden ke konci každého semestru.

Obsahová náplň

 • Zimní semester: Kosti, klouby, svaly, krevní cévy, mízní cévy a uzliny, nervy (včetně kožní inervace) a topografie končetin. Svaly a vybrané topografické prostory trupu.
 • Letní semester: Topografie hlavy a krku, popis vnitřních orgánů a topografie tělních dutin. Zahrnuto je i opakování témat ze zimního semestru.

Organizace

Blok probíhá v pitevnách Ústavu anatomie, 5 dní následujících po sobě, každý den odpoledne (14.00–18.00). Docházka je povinná se 100% účastí. Nepřítomnost je možná jen z vážných důvodů se souhlasem vedoucího pitevních cvičení. V případě vážných důvodů (nemoc apod.) se absence budou řešit individuálně s vedoucím předmětu. V době pitevních cvičení odpadá veškerá odpolední výuka plánovaná v rozvrhu po 13.00. Výuku pitevních cvičení zajišťují pracovníci Ústavu anatomie společně se studentskými lektory a demonstrátory. Studenti jednoho dvojkruhu jsou rozděleni na tři menší skupinky (A–C), které umožňují lepší a účinnější výuku.

Průběh

První až třetí den: Jednotlivé skupinky (A–C) se postupně střídají na třech stanovištích: učí se novou látku, opakují již probraná témata a preparují těla. Každý den každá skupinka postupně projde všemi stanovišti. Plán rotace a probíraná témata budou zveřejněna na začátku pitevního bloku.
Čtvrtý den: Dopitvání určených struktur a opakování podle potřeb jednotlivých studentů.
Pátý den: Ústní zkoušení (popitevák).

Povinná výbava

Každý student je povinen mít v prostorách piteven bílý plášť, přezůvky (nebo návleky), dvě anatomické pinzety, skalpel, preparační nůžky a rukavice. Skalpel může být jak pevný z jednoho kusu, tak s výměnnou čepelí (nejběžněji používané čepelky jsou číslo 23, 21, na násadu velikost 4). Preparační nástroje se dají zakoupit v lékárnách, zdravotnických potřebách nebo u skupiny studentů 1. LF Medikbrand.

Provozní řád praktikáren a piteven

V prostorech piteven platí pravidla, která by měli studenti respektovat (viz Provozní řád praktikáren a piteven).

 

Ústní zkoušení (aka Popitevák)

Zkoušející pokládá otázky zaměřené na ukazování a poznávání struktur a prostor na kadaverech a preparátech. Student dále dostane topografickou otázku, na niž má dostatek času na přípravu. Zimní zkoušení zahrnuje končetiny a trup. Na končetinách se zkouší vše: kosti, klouby, svaly, krevní cévy, mízní cévy a uzliny, nervy (včetně kožní inervace) a topografické krajiny a prostory. Z trupu se zkoušejí všechny svaly a vybrané topografické prostory. Hluboké zádové svaly je potřeba ukázat a znát jejich název, systém (do nějž patří), funkci, inervaci a jen orientačně jejich začátky a úpony (u šíjových svalů je třeba znát přesné začátky a úpony svalů). Letní zkoušení zahrnuje zejména hlavu, krk a orgánové soustavy. Na hlavě a krku se zkouší vše kromě mozku: kosti, klouby, svaly, krevní cévy, mízní cévy a uzliny, nervy (včetně kožní inervace) a topografické krajiny a prostory. U orgánu je to stavba, syntopie, cévní zásobení včetně mízního odtoku, inervace a základní vývoj. Součástí zkoušení bývají i klinické otázky vztahující se k daným strukturám nebo topografickým prostorům. Zkoušení jednoho studenta trvá přibližně 15–30 minut. U zkoušení na pitevně platí, že student má bílý plášť, přezůvky (nebo návleky), rukavice a vlastní pinzetu.

Pokusy a termíny

Jako u jiných druhů průběžných testů má i zde student nárok na tři pokusy. První (řádný) termín se koná v pátý den pitevního bloku. Opravné pokusy se konají během zimního/letního semestru nebo zkouškového období. Termíny opravných pokusů jsou vypsány na webových stránkách Ústavu anatomie.

Šatny

Studenti si odloží své věci do šatny Ústavu anatomie (viz Provozní řád praktikáren a piteven). Do pitevny je povoleno přinášet pouze pitevní náčiní, učebnice a psací potřeby. Všechny učebnice vnášené do piteven doporučujeme podepsat celým jménem a číslem kroužku.

Evaluace

Na konci bloku studenti vyplní krátký elektronický formulář, v němž zhodnotí průběh výuky a kvalitu lektorů a demonstrátorů. Výsledky evaluace nám pomohou vylepšit výuku v následujícím roce a vybrat z řad demonstrátorů ty nejlepší, z nichž se stanou lektoři.

Seznam topografických otázek

Zimní pitevna (Topografie končetin)

Horní končetina

 1. Axilla
 2. Foramen humerotricipitale et omotricipitale
 3. Regio brachialis – topografie paže
 4. Fossa cubiti
 5. Regio antebrachialis – topografie předloktí
 6. Regio carpalis, canalis carpi
 7. Regio manus, Spatium palmare medium X
 8. Průběh nervů a cév na horní končetině X

Dolní končetina

 1. Lacuna vasorum et musculorum, hernia femoralis
 2. Trigonum femorale a fossa iliopectinea
 3. Foramen ischiadicum majus et minus X
 4. Regio femoralis – topografie stehna
 5. Fossa poplitea
 6. Regio cruris – topografie bérce
 7. Spatium retromalleolare laterale et mediale
 8. Útvary před mediálním kotníkem, dorsum pedis
 9. Planta pedis X
 10. Průběh nervů a cév na dolní končetině X

Ostatní

 1. Stavba břišní stěny
 2. Vagina mm. rectorum, hernie břišní stěny
 3. Canalis inguinalis, hernie
 4. Stěna hrudníku, spatium intercostale
 5. Průchody bránicí
 6. Trigonum lumbale superius et inferius X

X – částečně nebo celkově k dispozici po otočení těla na břicho

Letní pitevna (Topografie těla)

Hlava

 1. Basis cranii interna
 2. Orbita
 3. Regio facialis
 4. Fossa pterygopalatina
 5. Fossa infratemporalis

Krk

 1. Trigonum cervicale anterius
 2. Trigonum cervicale laterale
 3. Trigonum caroticum
 4. Trigonum submandibulare
 5. Fissura scalenorum
 6. Vrstvy a prostory krku

Hrudník

 1. Mediastinum
 2. Topografické vztahy jícnu a průdušnice a srdečnice
 3. Hrudní stěna
 4. Diaphragma

Břicho a pánev

 1. Cavitas peritonealis
 2. Definice intra-, retro- a sekundárně retroperitoneálních orgánů
 3. Bursa omentalis
 4. Závěsy, předstěry a záhyby pobřišnicové dutiny
 5. Pravé a levé srůstové pole
 6. Žlučové cesty, trigonum cystohepaticum
 7. Průběh močovodu a chámovodu
 8. Retroperitoneum
 9. Krajiny a projekce orgánů na břišní stěnu
 10. Topografie mužské a ženské pánve
   

Při zkoušení po letní pitevně se může zkoušející zeptat i na:

 • otázky ze zimní pitevny, zahrnující zejména struktury a topografii pletence horní i dolní končetiny;
 • části orgánů a jejich syntopie;
 • cévní a nervové zásobení orgánů;
 • svaly těla mimo předloktí, ruky, bérce a nohy.
Created: 31. 8. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: