Klouby končetin

Test Klouby končetin probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace).

Klinické poznámky

Artróza (osteoartróza) je degenerativní onemocnění, postihující nejčastěji velké klouby – kyčel (koxartróza), koleno (gonartróza), rameno (omartróza) a páteř (spondyloartróza), související velmi úzce s dlouhodobým přetěžováním těchto kloubů.

Artritida je zánětlivé onemocnění, postihující velké i malé klouby, které postupně ničí (destruuje).

Plica syndrom vzniká při poranění nebo opakovaném přetížení synoviální řas v kolenním kloubu. Dochází k jejich vazivové přestavbě a pocitu bolestivého přeskakování v koleni. Nejčastěji jde o mediopatelární nebo infrapatelární řasu.

Mobilizace je provádění opakovaných a nenásilných pohybů v kloubu ve směru, ve kterém je nějaké omezen s cílem uvolnění blokády.

Manipulace je jednorázový pohyb v kloubu o vysoké rychlosti a malém rozsahu s cílem uvolnění blokády. 

Kloubní myška (mus intraarticularis) je chrupavčité, kostěné nebo event. i vazivové) tělísko, pohybující se v kloubu. Může se vmezeřovat mezi kloubní plochy a způsobovat blokádu pohybů. Příčinou mohou být stavy po úrazech kloubu, uvolněná tělíska při osteochondrosis dissecans nebo při artrotických změnách.

Burzitidy jsou záněty tíhových váčků. Vznikají například po úrazu nebo v rámci jiného kloubního postižení a projevují se zejména bolestivostí.

Při prudkých nárazech na oblast ramena (náraz na mantinel, pád při běhu) může dojít k luxaci art. acromioclavicularis s poraněním přilehlých vazů. Při pádu z kola a jiných úrazech s vyšší energii dochází častěji ke zlomenině střední část klíční kosti. 

Vykloubení (luxace) je častým úrazem v ramenním kloubu vzhledem k malé kloubní jamce oproti velké hlavici. V 90-95 % případů dochází k přední dolní luxaci ramenního kloubu, neboť zde je kloubní pouzdro nejslabší.

Impingement syndrom je postižení ramenního kloubu v oblasti subakromiálního prostoru. Vzniká narážením hlavice pažní kosti na dolní plochu nadpažku během abdukce. Dochází k stlačování bursa subacromialis a k postupné mikrotraumatizaci rotátorové manžety, především m. supraspinatus.

SLAP léze (Superior Labral tear from Anterior to Posterior) je odtržení části labrum glenoidale s úponem šlachy caput longum m. bicipitis brachii, což často vede k nestabilitě ramena projevující se pozátěžovou bolestí. 

Bolestivá pronace (pronatio dolorosa) je traumatické onemocnění malých dětí, které vzniká při prudkém zatažení za jedno předloktí. Tím dojde k subluxaci humeroradiálního kloubu s blokádou, která se projeví flekčním a pronačním držením lokte bez možnosti aktivní extenze a supinace. Je to dáno zklouznutím ligamentum anulare radii z oblasti hlavičky vřetenní kosti mezi kloubní plochy, jelikož hlavička není u dětí do 5–6 let ještě plně vyvinutá a vaz dostatečně nefixuje svým obvodem. 

Studentský nebo písařský loket (bursitis olecrani) je označení pro bolestivé zduření bursa subcutanea olecrani. K burzitídě dochází nejčastěji při mechanickém dráždění tíhového váčku při dlouhém opíraní se loktem o stůl.

Femoroacetabulární impingement vzniká při nadměrném kontaktu okraje acetabula a krčku stehenní kosti (zejména u mladých sportovců). Tento kontakt je podmíněn anatomickými změnami kyčelního kloubu a často při něm dochází k poranění labrum acetabuli.

Vrozená (vývojová) dysplazie kyčelního kloubu (VDK) je vývojová porucha všech součástí kloubu vedoucí k nestabilitě až deformaci kyčelního kloubu. Jedná se o poruchu kontaktu a vzájemné interakce kloubní hlavice s kloubní jamkou. Ve střední Evropě je oblast endemického výskytu VDK, proto jsou všichni novorozenci pravidelně vyšetřovaní ortopedem.

Totální endoprotéza kyčelního kloubu (TEP) je náhrada kloubní hlavice i jamky, nejčastěji kvůli degenerativním změnám (coxartróza).

Cervikokapitální endoprotéza kyčelního kloubu (CCEP) je náhrada pouze kloubní hlavice u zlomeniny krčku stehenní kosti starších lidí.

Nešťastná triáda zahrnuje poškození lig. cruciatum anterius, meniscus medialis a lig. collaterale tibiale.

Poranění předního zkříženého vazu je asi 10krát častější než poranění zadního zkříženého vazu.

Poranění postranních vazů kolena se často léčí konzervativně (mají dobrý sklon k hojení), na rozdíl od zkřížených vazů, které se častěji řeší operačně (omezené cévní zásobení a špatný sklon k hojení).

Bakerova cysta vzniká při nadměrné náplni bursa gastrocnemiosemimembranosa. Jedná se o příznak patologie uvnitř kolenního kloubu. 

Syndesmosis tibiofibularis je velice pevné spojení. Při úrazu dojde spíše k odlomení kotníku než k roztržení syndezmózy.

Poranění postranních vazů hlezna je jeden z nejčastějších sportovních úrazů (tenis, volejbal, fotbal). Mediální postranní vaz je pevnější, takže častější je supinační poranění s natažením (distenzí) laterálního postranního vazu (zejména ligamentum talofibulare anterius).

V Chopartově a Lisfrankově kloubu se může provést tzv. exartrikulace (amputace v úrovní kloubu) distální části nohy. 

Hallux valgus (vbočený palec) je deformita palce nohy, při níž je palec stočen k ostatním prstcům. Někdy se vytváří značné vyklenutí na mediální ploše hlavičky první nártní kosti. Vzniká při poklesu příčné klenby. Ta bývá ovlivněna dědičnými faktory a nošením obuvi s vysokým podpatkem, proto je častější u žen.

Pes transversoplanus je příčně plochá noha (zborcení příčné klenby).
Pes planus je plochá noha vzniklá poklesem podélné klenby.

Zajímavosti

Používané zkratky kloubů:

SC – art. sternoclavicularis
AC – art. acromioclavicularis
GH – art. glenohumeralis
RU – art. radioulnaris prox. et dist.
MCP – artt. metacarpophalangeae
MTP – artt. metatarsophalangeae 
PIP – art. interphalangea proximalis
DIP – art. interphalangea distalis
SI – art. sacroiliaca
PF – art. patellofemoralis
TC – art. talocruralis

Střední poloha kloubů je poloha, při které je nejmenší napětí kloubního pouzdra. V této poloze je nejvýhodnější klouby zafixovat (např. při zlomeninách), nevyžaduje-li typ úrazu zvláštní fixaci.

Aktivní pohyb v kloubu je vyvolán silou vlastních svalů, které tím testuje nebo posiluje. Je omezen objemem a kontraktilní schopnosti daných svalů a šlach. 

Aktivní odporový pohyb kloubu je vyvolán silou vlastních svalů proti cizí síle, např. odpor rukou terapeuta nebo závažím. Testuje dané svaly, jejich  šlachy a svalovou sílu.

Pasivní pohyb v kloubu je vyvolán cizí silou při relaxaci svalů daného kloubu. Testuje především klouby a jejich zařízení (chrupavky, vazy, menisky). Umožňuje větší rozsah pohybu než aktivní pohyb. Například když rukami přitáhneme patu k hýždí, uděláme o 10–20° větší flexi kolena, než při aktivním pohybu.

Joint-play je pasivní pohyb v kloubu, který provádí terapeut po zafixování obou kloubních konců. Posunem kloubních plošek, jejich rotaci nebo trakci, může klouby odblokovat.

Fornix humeri je vazivová klenba nad ramenním kloubem tvořená průběhem ligamentum coracoacromiale. Při abdukci paže nad 90° dochází ke kontaktu vazu a tuberculum majus humeri, který omezuje další abdukci v ramenním kloubu. Nad horizontálu se pak horní končetina dostává vnější rotací lopatky (vytočením dolního úhlu lopatky ven).

Rameno je souhrnné označení pro:
1 Articulatio humeri
2 Articulatio acromioclavicularis
3 Articulatio sternoclavicularis
4 Funkční spojení mezi lopatkou a hrudním košem („torakoskapulární kloub“).
Veškeré pohyby v rameni probíhají současně ve všech čtyřech spojeních.

Skapulohumerální rytmus označuje plynulý pohyb ve všech čtyřech kloubech ramena zejména při provádění ventrální flexe a abdukce horní končetiny nad úroveň ramen. Zjednodušeně zle říct, že při abdukci paže z 0° do 180° se provádí prvních 90° v ramenním kloubu a po naražení tuberculum majus humeri na nadpažek a ligamentum coracohumerale (společně fornix humeri) se provede zbývajících 90° abdukce prostřednictvím vnější rotace lopatky. Ve skutečnosti však dochází k souhybu pažní kosti a lopatky od začátku pohybu približně v poměru 2:1 tak, že v ramenním kloubu se provede 120° abdukce za současné vnější rotace lopakty o 60°. Počáteční pohyb je však skutečně větší v ramenním kloubu a k významnější rotaci lopatky dochází až při abdukci paže nad horizontálu.

Anteverze (vysazení) pánve je změna postavení pánve dopředu spojená se zvětšením bederní lordózy. Je způsobena statickou dorziflexi bederní páteře.

Retroverze (podsazení) pánve je změna postavení pánve dozau spojená se zmenšením bederní lordózy. Je způsobena statickou anteflexi bederní páteře.

Torze pánve vzniká tím, že obě pánevní kosti protisměrně rotují, takže spojnice předních a zadních horních trnů (SIAS a SIPS) nejsou rovnoběžné. Je to fyziologické při chůzi, ale patologické při rovném stoji.

 

Ligamentum iliofemorale je po narození krátké, a teprve v průběhu života získává svoji konečnou délku. Je to nejsilnější vaz lidského těla.

Varózní deformita (genu varum) je odchylka od normy mechanické osy kolena laterálně (kolena ve tvaru O).
Valgózní deformita (genu valgum) je odchylka od normy mechanické osy kolena mediálně (tvar X).

Klíč Chopartova kloubu (clavis articulationis tarsi transversae) je označení pro ligamentum bifurcatum, jelikož při jeho protětí je možné otevřít kloub.
 

Snímky ze zobrazovacích metod

Zobrazení kostí a kloubů horní končetiny

Zobrazení kostí a kloubů dolní končetiny

Created: 19. 10. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák