Anketa 2014/2015

Naše reakce na výsledky studentské ankety z roku 2014/2015:

Změny ve výuce anatomie v návaznosti na studentskou evaluaci obecně:

  1. Odstranění technických potíží s mikrofonem (které jsou závislé na poskytovateli služeb, tedy 1. LF UK).
  2. Zahrnutí témat mízní systém do přednášek a cévní systém do praktických cvičení.
  3. Ověřování znalostí demonstrátorů a lektorů před pitevními cvičeními formou písemného testu.
  4. Lepší synchronizace témat přednášek a praktických cvičení (ne vše lze však dokonale sladit z důvodů státních svátků a omezeného manipulačního prostoru v rámci pronajatých výukových místností a preparátů).
  5. Na úvod tématu CNS je plánován pro letošní rok krátký funkční přehled.
  6. Zkouškové otázky jsou jen orientačním výchozím bodem, pro letošní rok byla provedena jejich úprava.
  7. Pitevní cvičení byla zorganizována po kruzích do skupinek, které se podle přesně určeného plánu střídají v pitvání, opakování a demonstraci nové látky.
  8. Praktická část zkoušky byla nahrazena dvěma zevrubnějšími zkoušeními – po zimních a letních pitevních cvičeních.

Odpovědi vedoucího ústavu prof. Davida Kachlíka na kritické komentáře:

5 studijních skupinek v dvojkruhu místo 4, pro individuálnější přístup.

Studijní skupinka zahrnuje obvykle 8 studentů, což je dostatečně nízký počet pro individuální přístup při práci s preparáty.

Probírat jedno téma po druhém, nevyhovuje mi, když se na přednášce bere trávicí soustava, na praktiku svaly, a následně se zkouší z lebky.
Vím, že je tady snaha, ale na konci ZS hodně cvika nestíhají přednášky a na konci LS zase naopak, je to určitě těžké, ale ještě se snažte ;)
Obzvláště v prvním a na začátku druhého semestru se věci probírané na přednáškách učily na praktikách mnohem později. Nebylo tedy moc času se na přednášky připravovat a spousta lidí tam kvůli tomu nechodila.

​Bohužel je rozvržení výuky svázáno prostorovými a časovými možnostmi. Celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK a časový rozvrh praktických cvičení se musí řídit obdobným rozvrhem 1. LF UK, protože preparáty jsou připravovány centrálně, a nelze tudíž použít dané preparáty v jinou než předem stanovenou dobu. Stejně tak je výuka vyhrazena přesně určitým dnům a hodinám (úterý a čtvrtek odpoledne), proto v jednom týdnu nemůže vždy proběhnout více než jedno praktické cvičení. Náplň přednášek (2x v týdnu) a praktických cvičení (1x v týdnu) není obsahově totožná, a proto někdy dochází k posunu témat. Tuto diskrepanci nejsme schopni ve stávajících prostorách a časových možnostech bohužel odstranit. I přes tyto nedostatky se však dají studovat zároveň dvě témata, protože zátěž v ostatních předmětech 1. ročníku je časově nenáročná.

Lepší preparáty na praktických seminářích. Řada z nich jevila známky značného opotřebení a nebylo na nich někdy úplně všechno vidět.

Bohužel celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK a preparáty jsou připravovány centrálně, jejich úroveň je tedy stejná jako preparátů na 1. LF, jejichž úroveň a kvalitu nejsme schopni ovlivnit.

Na přednáškách velmi často vypadával mikrofon, načež byli studenti ve vzdálenějších řadách takřka bez šance slyšet.

Technické potíže s mikrofonem byly odstraněny.

Věřím také, že by bylo velice přínosné, kdyby se do náplně praktických cvičení zahrnul ucelený přehled (nebo alespoň nástin) cév – takto se v nich mírně řečeno ztrácím.
Možná by mohlo být jedno praktikum vyhrazeno na oběhový a lymfatický systém.

Téma cév bude zahrnuto do sylabu letního semestru.

Docent Naňka zahrnul zejména do své přednášky o svalech v zimním semestru na můj vkus a na fakt, že danou problematiku naše fakulta v prvním ročníku neřeší, až příliš mnoho embryologie. Netvrdím však, že nezajímavé.

Základy embryologie jsou nezbytné pro pochopení anatomie. Do budoucna bychom rádi synchronizovali výuku anatomie, histologie a embryologie v 1. ročníku, což však musí být řešeno na fakultní úrovni a jedná se o běh na delší trať.

Věřím také, že by drtivá většina studentů ocenila zpřístupnění preparátů mozku pro samostudium.

Bohužel celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK, kde jednak není dostatek mozků pro samostudium a jednak nejsou volné prostory (ze stejných důvodů toto neprobíhá ani na 1. LF UK).

Určitě by neuškodilo, kdyby nebyl zápočet z pitevního zkoušení a zápočet z histologie hned dva dny po sobě. Vzhledem k pitvám chápu, že nám ústav 1. lf nepropůjčí více než jeden týden, ale bylo by skvělé, kdyby to byl týden, který by nebyl zápočtový.

Předmět histologie byl posunut do letního semestru 1. ročníku a zimního semestru 2. ročníku.

Letní pitevna kruhů 5 a 6 nebyla v tomto roce příliš dobře řešena, naši lektoři nás za celý pitevní týden vůbec neučili (ani moc nezkoušeli), dva demonstrátoři se sice snažili, ale moc se na letní pitevnu nepřipravili, jediný, kdo se nás cca 30 lidí opravdu něco snažil naučit a vykládat teorii, byla jedna lektorka. Test znalostí pro lektory nebyl v zimě tak špatný nápad :)

Před začátkem pitevních cvičení probíhá výběrový test pro demonstrátory a znalosti lektorů jsou ověřovány namátkovými hospitacemi vedoucího ústavu a pravidelnou kontrolou kmenovými zaměstnanci ústavu.

Výuka vedená MUDr. Dudovou sa mierne líšila od požiadaviek a nárokov vedenia ústavu.

Bez bližších údajů lze těžko diskutovat o rozdílech, všichni učitelé mají sylabus i doporučenou literaturu v jednotné úpravě.

Někdy pokulhávala organizace přednášek spolu s praktickými cvičeními. 1. Lebku jsme brali de facto dvakrát. Napřed s dr. Němcovou, poté proběhly přednášky o svalech hrudníku a zad a myslím, že i svalech hlavy a krku, a potom prof. Druga opět pokračoval s lebkou. Lebka nebyla na zimní pitevnu potřeba. Navrhuji, aby se test ze svalů, který se píše po Vánocích, napsal již před nimi, stejně se je student (z velké části) musí naučit již na pitvy. A přednášky zorganizovat logičtěji.

Tato nesourodost proběhla pouze z personálních důvodů a v letošním roce se již neopakuje. Zimní pitevní cvičení uzavírají téma svaly končetin a trupu, z nichž některé se na lebku upínají, proto i znalost lebky je na pitevnu relevantní, bez ohledu na to, že je lebka třeba pro znalost svalů hlavy a krku, jejichž téma na lebku navazuje.

GIT byl myslím celý (skoro celý?) odpřednášen ještě před Vánoci. To se začaly přednášky s cvičeními a s testy velmi rozutíkat. Navrhuji napsat test z GITu ještě někdy ke konci zimního semestru, vidím to na poslední týden před zkouškovým obdobím, aby pak v letním semestru nebylo vše tolik rozházené.

Návaznost výuky – viz výše.

PNS, CNS – přednášky přestávaly být napřed, někdy byly naopak pozadu! A to nejen ve vztahu k cvičením, ale i k testům!

Pro letošní rok je již sylabus výuky letního semestru dobře synchronizován.

V posluchárně často nefunguje port – je špatně slyšet. Navíc je tam moc tma a bývá tam i horko – to na pozornosti moc nepřidá. Bylo by fajn používat obě plátna, z druhé strany posluchárny je špatně vidět. Záchody – nebývá toaletní papír, mýdlo ani ručníky – fuj!

Technické parametry – viz výše.

Chtělo by to lepší synchronizaci přednášek s praktiky – hlavně okolo CNS, byl už napsán test, a na přednášce se probírala teprve polovina.

Pro letošní rok je již sylabus výuky letního semestru dobře synchronizován.

Výuka CNS mi přijde ze studentského hlediska dost nepřátelská, k lepšímu pochopení by bylo dobré na začátku udělat funkční přehled všech částí, a ty potom začít probírat podrobněji.

Na úvod CNS je plánován pro letošní rok krátký funkční přehled.

Lektoři byli skvělí, ale vyučující mi vůbec nevyhovovala. Ocenil bych, kdyby se minimálně v pololetí asistenti vystřídali.

Bez bližších údajů lze těžko diskutovat o rozdílech a nedostatcích učitelů.

Pitevný týždeň je naozaj krátky.

Bohužel celá výuka anatomie probíhá v pronajatých prostorách 1. LF UK, a proto nelze v současnosti navýšit počet hodin pitevních cvičení.

Málokdy funkční mikrofon, který používá pan profesor na přednáškách.

Technické parametry – viz výše.

Začněme u přednášek. Diví-li se pan Druga faktu, že posluchačů jeho přednášek ubývá přímo úměrně délce semestru, musí hledat příčinu nejen v nevoli studentů, ale také v sobě. Nepatřím k pravideným návštěvníkům jeho anatomických seancí, ale pokaždé, když jsem zde zavítal, probíhalo vše stejně – monotónní hlas, kterým dokázal spíše uspat než zaujmout, linoucí se z reproduktorů a vypadávající častěji, než je zdrávo. O co větší rozdíl je, když se mikrofonu ujmou pan Salaj s panem Hudákem. Mám za to, že by měli v pravidelných přednáškách dostat právě oni více prostoru.

Personální obsazení přednášek bylo změněno a na přednáškách se podílí rovnoměrněji více zaměstnanců ústavu.

Taktéž neprezentování cév na praktických cvičeních mi přijde jako celkem podstatný nedostatek.

Viz výše.

Taktéž rozvržení zkouškových otázek mi přijde dosti nevyvážené, porovnáme-li například sakrální parasympatikus se svaly ruky a vaginae synoviales či jiným podobně rozsáhlým tématem z CNS, je toto tvrzení nasnadě. Přesto velmi oceňuji nový systém zkoušení, kdy si kombinaci tvoříme sami a netaháme celou sérii otázek. Toto považuji za velký krok dopředu.

Zkouškové otázky jsou vždy jen orientačním výchozím bodem, přesto je provedena úprava zkouškových otázek.

Během praktických cvičení neopakovat znovu téměř celý teoretický obsah přednášek, více se zaměřit na praktickou část a pouze zopakování a ujasnění základních bodů teorie.

Takto jsou praktická cvičení naplánována, mají v určitých úsecích rozvinout teorii na základě učiva přednášky, ale zejména prakticky ukázat probírané učivo či naznačit způsob studia uchopení dané látky. Pouze v případě, že technicky není možné obstarat dobré preparáty, probíhá cvičení formou semináře vedeného diskusí se studenty.

Vyučovaná látka na praktiku a prednáškach by mohla byť viac-menej súbežná. Počas prednášok by mohlo byť viac svetla a funkčnejšie audio.

Synchronizace přednášek a cvičení a technické parametry – viz výše.

Rozdelením kvadrupletov skúškových otázok sa niektorým študentom podarilo vytiahnuť si nešťastné kombinácie, často zamerané napr. v troch otázkach na rovnakú oblasť tela.

V takovém případě zkoušející z tématu otázek pouze vychází. Rozdělení na losování jednotlivých otázek zůstane zachováno, aby byla udržena náhodnost volby otázky.

Na přednáškách mi občas bylo líto spolužáků, kteří se nevešli do předních lavic v posluchárně, když se totiž panu profesorovi vypnul mikrofon, tak nemohli nic slyšet. Celkem často se uprostřed přednášky na promítacím plátně objevilo pole s informacemi o aktualizacích zabezpečení počítače. Myslím si, že to bylo zbytečné zdržení výkladu. Musím přiznat, že mi chybělo praktikum na cévy a alespoň půlka přednášky na lymfatický systém – ten jsme probrali s panem docentem Naňkou během 10 minut.

Technické parametry – viz výše. Míznímu systému bude věnována v letošním roce nejméně polovina přednášky.

Určite navrhujem zlepšiť organizáciu na pitevnych cvičeniach, hlavne prvy deň bol chaoticky a dosť času sa stratilo tym, že sme nevedeli, kde mame byt a po akom čase sa môžme striedať.

Pitevní cvičení byla zorganizována po kruzích do skupinek, které se podle přesně určeného plánu střídají v pitvání, opakování a demonstraci nové látky.

Jediné, co bych chtěla doopravdy vytknout, je vzájemná nespolupráce s histologickým ústavem. Bylo by milé vyjít studentům vstříc a pokusit se domluvit tak, aby nenastala situace stejná jako v letním semestru, kdy jsme měli v jednom týdnu anatomická pitevní cvičení a zápočtové testy z histologie (někteří den před závěrečným zkoušením z piteven). I když se to nakonec dalo zvládnout celkem v klidu, bylo to i tak dosti nepříjemné.

Změna výuky histologie – viz výše.

Vyhovovalo by mi více hodin praktik na CNS (ale i PNS). S ohledem na rozsah dané látky mi připadal čas vyhrazený na studium této látky nedostatečný.

Na PNS jsou dvě praktická cvičení, na CNS čtyři. Látka je v obou případech více teoretická, navíc průběh míšních nervů končetin a trupu se probírá současně se svaly, a poté během zimních pitevních cvičení. Zejména u CNS je na praktických cvičeních dostatek času pro makroskopický popis mozku jako celku a jeho řezů, více teorie je probráno na přednáškách, jež jsou zaměřené na funkční zapojení jednotlivých morfologických součástí CNS.

Bylo by vhodné vyřešit problém s mikrofonem na přednáškách. Před ústním zkoušením ze srdce a z CNS by mělo být studentům umožněno studium preparátů, během praktik není možné vše dostatečně nastudovat.

Technické parametry – viz výše. Studium preparátů – viz výše.

Pridala by som viac praktickej výuky a taktiež by som privítala, keby záverečná skúška bola z 50 % praktická a z 50 % teoretická. Momentálne je totiž praktická časť skúšky jednoduchšia než popitevný rozhovor.

Praktická část zkoušky byla nahrazena dvěma zevrubnějšími zkoušeními – po zimních a letních pitevních cvičeních.

Letní pitevní cvičení v době, kdy je měla anglická paralelka, a využití modernějších způsobů výuky, elektronických zdrojů, elektronické materiály – vytvoření prezentací na obtížněji pochopitelná témata s názornými nákresy/grafy; interaktivnější přednášky a semináře, stejné podmínky u zkoušky pro všechny, přísnější kontrola při přípravě vytažených otázek ke zkoušce (opisování z učebnic, telefonu...).

Letní pitevní cvičení pro české a anglické studenty neprobíhají nikdy současně. Prezentace z přednášek jsou studentům dostupné na webu ústavu, stejně jako povinné obrázky. Podmínky u zkoušky jsou pro všechny studenty stejné (bez detailnějšího popisu se nelze blíže vyjádřit). Příprava studentů na zkoušku bude v letošním roce probíhat po menších skupinkách pod dozorem. Jakýkoli pokus o podvod skončí u přestupkové komise fakulty.

Návrh pro příští evaluaci:
Prosím, napište přesně a podrobně, s čím jste nebyli spokojeni – jméno učitele a konkrétní výtky, název výukové jednotky nebo zkoušení. Připojte i stručný nástin, jak byste chtěli daný problém řešit.

Created: 16. 1. 2017 / Upraveno: 4. 2. 2019 / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák