Lektoři a demonstrátoři

Výuka anatomie na Anatomickém ústavu 2. LF probíhá velmi prakticky, a proto je snaha vytvořit co nejmenší vyučovací skupiny. Studenti z dvojkruhu se během praktických cvičení rozdělí do čtyř skupinek. Cvičení vede asistent, jemuž pomáhají obvykle tři lektoři z řad starších mediků a lékařů. Lektory se stávají obvykle studenti 3. ročníku medicíny, kteří se v uplynulém roce podíleli na výuce anatomie v roli demonstrátorů pitevních cvičení.

Demonstrátoři

Podmínky

Demonstrátorem se mohou stát studenti od 2. ročníku, kteří úspěšně absolvovali zkoušku z anatomie a mají zájem se anatomii nadále věnovat. Podmínkou pro všechny zájemce je úspěšné absolvování vstupního písemného testu pro demonstrátory, který obsahuje otázky a obrázky zaměřené na obsah zimních pitevních cvičení (svaly, cévy, nervy a topografie končetin, svaly trupu).  Po zvládnutí vstupního testů se mohou demonstrátoři zapojit do pitevních cvičení (jak do výuky, tak do vlastního pitvání kadaverů). Během zimních i letních pitevních cvičení jsou čtyři dny určeny k výuce a preparování a 5. den je vyhrazen zkoušení studentů prvního ročníku.

Popis místa

Práce demonstrátora sestává z učení studentů a preparování těl běh zimních a letních pitevních cvičení. Tato práce není spojená s peněžní odměnou, ale přináší celou řadu jiných výhod. Demonstrátor si zopakuje, rozšíří a prohloubí anatomické znalosti, naučí se pod dozorem lektorů a zaměstnanců ústavu učit své budoucí kolegy, a zároveň získá preparační dovednosti, jež se mu budou hodit nejen v chirurgických oborech.

Zájem o potvrzení a zájem o lektorování

Pokud demonstrátoři chtějí získat potvrzení (např. pro stáže IFMSA, Erasmus, do zaměstnání), nebo by se rádi stali lektory, musí odpracovat nejméně 8 dní. Pokud se demonstrátor z 2. ročníku nemůže účastnit letních pitevních cvičení, může si je nahradit během následujících zimních pitevních cvičení (opět 4 dny), a získat tak potřebný počet dní. Pokud splňujete podmínky a máte zájem o potvrzení, napište žádost vedoucímu ústavu prof. Davidovi Kachlíkovi. V případě, že máte zájem o účast na testu pro demonstrátory, nebo již splňujete podmínky na místo lektora a máte o toto místo zájem, napiště MUDr. Martinu Salajovi.

Lektoři

Podmínky

Lektorem se mohou stát studenti od 3. ročníku (výjimečně dříve), kteří úspěšně splnili podmínku demonstrování během nejméně 8 dní pitevních cvičení. Další podmínkou pro zařazení mezi lektory je výborné hodnocení od studentů (zejména na základě elektronické evaluace pitev), ale také hodnocení lektorů a vyučujících, kteří sledovali demonstrátora při výukové a preparační činnosti.

Popis místa

Práce lektora je peněžně ohodnocená podle počtu odučených let (1–2 roky, 3–4 roky, lékař na místě lektora), a zároveň je spojená s podepsáním dohody o provedení práce. Lektor se podílí na výuce studentů každý týden podle rozvrhu dvojkruhu, k němuž byl po předchozí domluvě přiřazen. Pokud se lektor zdrží nebo se nemůže na cvičení dostavit, informuje o tom neprodleně vedoucího cvičení. V případe absence, o které lektor ví několik dní dopředu (např. účast na zkoušce), je povinnen za sebe zajistit náhradu (z řad lektorů). Podle počtu absencí bude dotyčnému sníženo peněžní ohodnocení a v případě více než dvou absencí za semestr mu může být vypovězena dohoda o lektorování. Prezenci lektorů kontrolují vedoucí cvičení na jejich začátku.

Náplní práce lektora je výuka studentů na praktických cvičeních, zkoušení studentů v rámci průběžných ústních zkoušek a opravování písemních testů, pokud o to vedoucí cvičení projeví zájem. Lektoři dále zajišťují výuku zimních i letních pitevních cvičení, na nichž se od nich očekává výuka studentů, vedení demonstrátorů, příprava preparátů a pomoc s organizací pitevních cvičení. Během popitevního zkoušení se očekává přítomnost některých lektorů, jež pomáhají s organizací zkoušení, a zároveň se učí zkoušet od zkušenějších vyučujících.

Zájem o potvrzení a komunikace

Pokud má někdo z řad lektorů zájem o potvrzení (např. pro stáže IFMSA, Erasmus, do zaměstnání), ať napíše žádost vedoucímu ústavu prof. Davidovi Kachlíkovi.  Ohledně organizačních záležitostí spojených s místem lektora se obracejte na MUDr. Martina Salaje.

Created: 31. 8. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák