Zkouška

Závěrečná zkouška je jedinečnou příležitostí pro všechny studenty předvést získané znalosti z anatomie, histologie a embryologie. Zkoušející, ale i mnozí studenti, se na tuto výjimečnou chvíli těší. Je třeba splnit jedinou podmínku pro připuštění k závěrečné zkoušce z AHE, jíž je získání zápočtů za oba semestry. Zkouška je ústní a trvá přibližně 30 minut (± 15 minut) v závislosti na znalostech a komunikačních dovednostech studenta. Student odpovídá na jednu otázku z každého ze čtyř okruhů (Pohybový systém a topografie, Orgánové systémy, Cévy a nervy, Centrální nervový systém a smysly). Jelikož se jedná o důležitou životní událost studentů, je třeba přijít vhodně společensky oblečen. Plášť, přezůvky, pinzeta ani rukavice nejsou třeba.

Termíny jsou vypsány v průběhu dubna prostřednictvím aplikace SIS.

Zkouškové otázky

Přihlašování

Zapisování na řádné termíny se provádí koncem dubna prostřednictvím studentského informačního systému (SIS). Studenti mají na výběr z termínů v letním zkouškovém období (květen, červen). Opravné termíny na září jsou vypsány po skončení letního zkouškového období. Termín spuštění přihlašování je studentům oznámen v dostatečném předstihu na webových stránkách ústavu (a v SISu). Student se může přihlásit, i když ještě nezískal zápočet, nicméně musí příslušný zápočet získat před svým zkouškovým termínem, jinak je automaticky odhlášen (viz Návod na použití Studijního informačního systému).

Příprava

V den zkoušky dorazí student na místo zkoušení (Ústav anatomie, 3. patro budovy C v Žížale - stejné schodiště jako do pitevny, ale nahoru) v uvedeném čase před začátkem zkoušky. Příprava probíhá ve stejné místnosti jako zkouška, tedy pod dohledem zkoušejícího. Student, který je na řaděm si vytáhne čtyři otázky (jednu z každého okruhu). Vyučující vytažené otázky zapíše do karty a následně je vrátí studentovi, aby mohl zahájit svoji přípravu, na niž má přibližně 30 minut. Během přípravy si student vytvoří osnovu svého projevu a nakreslí obrázky či schémata. Student nesmí během zkoušení opustit místnost, ani používat žádné další pomůcky, včetně elektroniky. Je proto vhodné vzít si s sebou pití a vykonat veškeré potřeby před vytažením otázek.

Průběh zkoušení

Student postupně projde všechny čtyři okruhy/otázky. Zkoušející však může zkoušku ukončit i dříve, pokud dospěje k závěru, že znalosti studenta nejsou k danému tématu dostačující. Zkoušející rovněž může klást otázky, které nejsou přímou součástí probírané otázky.

Hodnocení

Výsledná známka vzniká na základě správnosti odpovědí a celkového projevu během závěrečné zkoušky. V případě nerozhodnosti mezi jednotlivými známkami hrají roli i výsledky z průběžných testů a aktivita na hodinách. Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Všechny čtyři otázky se hodnotí samostatně, a dostane-li student z kterékoli otázky hodnocení „neprospěl/a“, musí zkoušku opakovat. Pokud si student vytáhne otázku a následně odmítne odpovídat, je hodnocen známkou neprospěl/a, a přichází tak o termín zkoušení.

Pokusy a termíny

Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné pokusy (žádný mimořádný opravný pokus se nepřipouští). Počet vypsaných termínů je více než dostatečný, rovnoměrně rozložený celým zkouškovým obdobím. Zkoušení řádných a prvních opravných pokusů probíhají zejména během letního zkouškového období. Další zkoušení prvních a zkoušení všech druhých opravných pokusů probíhá v září. Během letních prázdnin (červenec, srpen) se zkoušení zásadně nekoná. Nedostaví-li se student na zkoušku, na kterou je přihlášen, bez řádné předchozí omluvy, není klasifikován a termín zkoušky propadá (viz čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK).

Uznávaní zkoušek

Uznávání zkoušek se řídí opatřením děkana č. 14/2018.

 1. Zkoušky vykonané v rámci stejného studijního programu a oboru na jiných fakultách mohou být uznány, pokud:

  1. od doby vykonání zkoušky či zápočtu neuběhlo více let, než je standardní doba studia + 2 roky (např. pro magisterský studijní program Všeobecné lékařství 8 let, pro bakalářská studia 5 let a navazující magisterské studium 4 roky);
  2. předmět nebyl v rámci stejného studijního programu na 2. LF UK již v minulosti uznán;
  3. hodinový rozsah předmětu i počet kreditů získaných za ukončení předmětu odpovídají nejméně 90 % plánu 2. LF UK;
  4. zkoušky byly hodnoceny známkou výborně nebo velmi dobře.
 2. Žádost o uznání zkoušek vykonaných na 2. LF UK posuzuje studijní proděkan. Žádost o uznání zkoušek vykonaných na jiné vysoké škole posuzuje studijní proděkan po souhlasu vedoucího příslušného předmětu na 2. LF UK.
   
 3. Uznání stáží a zápočtů je zcela v kompetenci vedoucího příslušného předmětu.
   
 4. Žádost o uznání zkoušky, stáže či zápočtu předmětu daného ročníku musí být podána nejpozději do konce října daného akademického roku. Na každou studijní povinnost musí student podat samostatnou žádost o uznání.

 

Co může student dělat v případě, že nesložil zkoušku z AHE?

Pokud student nesloží zkoušku do posledního termínu možnosti konat zkoušku (každý akademický rok přibližně do poloviny září), nemá splněný předmět, i když nevyčerpal tři pokusy na zkoušku. V tom případě platí stejné pravidlo, jako když student nezískal letní zápočet. Student neprospěl z daného předmětu a musí opakovat v plném rozsahu letní semester. To znamená, že ačkoli student v daném akademickém roce získal oba zápočty, musí v dalším akademickém roce při opětovném zapsání předmětu splnit znovu všechny podmínky pro získání zápočtu za letní semester a na zvládnutí zkoušky bude mít nové tři pokusy.

Může ve studiu pokračovat student, který nesplní zkoušku z AHE ani ve druhém ročníku?

Ne. Pokud student nesloží zkoušku z anatomie ani v 2. ročníku, musí ukončit studium.

Podvádění

Pokud student jakýmkoli způsobem podvádí během přípravy nebo samotné zkoušky, bude okamžitě zkouška ukončena a student hodnocen jako „neprospěl“. Dále bude student obviněn dle Disciplinárního řádu UK z disciplinárního přestupku, který bude projednávat disciplinární komise fakulty.

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák