Smysly

Test Smysly probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace). Test se liší od předchozích rozsahem, neboť obsahuje společně anatomické, histologické a embryologické otázky. Test bude zaměřen především na uložení, části (dělení), vnější stavbu, vnitřní stavbu, mikroskopickou stavbu (histologii), syntopii, cévní zásobení, hlavní funkce a vývoj (embryologii) čichového, chuťového, zrakového, sluchového, rovnovážného a hmatového ústrojí, a rovněž na smyslové dráhy. Součástí testu jsou otázky na přídatná ústrojí oka, exteroreceptory, interoreceptory, klinické otázky a zajímavosti. V testu nebudou položeny otázky na kožní ani endokrinní soustavu. Test je ukončen kreslením a popsáním (obvykle) jednoho z vybraných obrázků ke kreslení.

Klinické poznámky

Mesotitis je zánět středoušní dutiny (středního ucha). Jeho léčba může zahrnovat paracentézu (propíchnutí bubínku) v dolním zadním kvadrantu, za nímž se nenachází žádná anatomická struktura, kterou by nástroj mohl poškodit.
Otitis media (mezotitída) je nejčastější onemocnění sluchového ústrojí. Jedná se o hnisavý zánět, nejčastěji u dětí v kojeneckém a batolecím věku, a může se projevit velkou bolestivostí ucha až prasknutím bubínku.

Při zbytnění nosní mandle může dojít k poruše ventilace středouší cestou sluchové trubice a vzniká zánět středního ucha.

Rohovka je nejcitlivější tkání. Dotykem rohovky se vyvolá rohovkový (korneální) reflex – mrknutí (stah m. orbicularis oculi).

Edém papily (městnavá papila) je nadměrné vyklenutí slepé skvrny příznačné pro zvýšený nitrolebeční tlak (nitrolební hypertenze). Lze ho spatřit při vyšetření očního pozadí (oftalmoskopie).

Sítnice není pevně spojena s cévnatkou, a proto může docházet k jejímu odchlípení (amoce, amotio).

Glaukom (zelený zákal) je chronická postupující (progresivní) atrofie zrakového nervu. Zpravidla vzniká následkem zvýšeného nitroočního tlaku.

Katarakta (šedý zákal) je stařecké zakalení čočky. Během operace lze pouzdro čočky naříznout, zkalený obsah odsát a do pouzdra vložit čočku umělou. U novorozence je třeba myslet i na možnost vrozeného šedého zákalu.

Při obrně n. facialis je porušena funkce m. orbicularis oculi a vzniká neschopnost uzavřít oční štěrbinu (lagophthalmus), která může vést až k vyschnutí rohovky (xerophthalmia), hrozí zánět a vřed rohovky vážně ohrožující vidění.

Strabizmus (heterotropie, šilhání) je příznak poruchy okohybných svalů.


Zajímavosti

Středoušní dutina zahrnuje vlastní cavitas tympani (bubínková dutina), dále antrum mastoideum, cellulae masotideae a tuba auditiva.

Tuba auditiva Eustachii je sluchová trubice tvořená laterální kostěnou a mediální chrupavčitou částí. Její funkcí je vyrovnávat tlak v hltanu a středouší. Sluchová trubice je u dětí vodorovnější, kratší a širší.

Papila zrakového nervu je klinický výraz pro discus nervi optici.


Obrázky k nakreslení

  • Sagitální řez oční koulí
  • Sagitální řez víčkem
  • Schéma očního pozadí
  • Otoskopický obraz bubínku
  • Schéma středoušní dutiny
  • Příčný řez závitem hlemýždě - kosteným i blanitým labyrintem (včetně Cortiho orgánu)
Příklady obrázků jsou např. v učebnici Memorix anatomie v kapitole Smysly.
Created: 3. 5. 2017 / Upraveno: / Odpovědná osoba: