Provozní řád učebny a piteven Ústavu anatomie 2. LF UK

Provoz

 

 1. Pitevna je určena pouze pro výukové a vědecké účely.
 2. Preparáty a těla pocházejí od lidských dárců a je třeba se k nim chovat s náležitou úctou.
 3. Studenti se řídí zásadami lékařské etiky, nemluví o pitvě s nezdravotníky, nefotografují ani nefilmují v pitevně a neodnášejí žádné výukové preparáty z piteven.
 4. Vstup do pitevny je povolen pouze pracovníkům ústavu a studentům magisterského a bakalářského studia 2. LF UK. Není povoleno zůstávat v prostorách piteven bez dozoru zaměstnanců ústavu, lektorů nebo jimi určených osob.
 5. Studenti jsou povinni se před vstupem do pitevny přezout a převléknout v šatně do bílého pláště, dbát o čistotu plášťů a nechodit v těchto pláštích mimo pitevní trakt.
 6. Osobní předměty (batohy, oblečení atd.) je třeba odložit v šatně. Do pitevny je povoleno přinášet pouze rukavice, pitevní náčiní, učebnice a psací potřeby.
 7. Náramky a prsteny je třeba před vstupem do pitevny odložit v šatně (lépe vůbec s nimi do prostor ústavu nepřijít). Dlouhé vlasy je třeba upravit tak, aby nepadaly do preparátů. Dlouhé a lakované nehty nejsou doporučeny.
 8. Studenti jsou povinni vždy nosit viditelně umístěnou visačku se jménem a příjmením.
 9. V pitevně je zakázáno jíst, pít, žvýkat a kouřit.
 10. Je nařízeno pitvat v rukavicích.
 11. Pitevní stoly jsou označeny čísly. Každý stůl bude mít na starosti jedna určena skupinka studentů. Každé poranění je hlášeno příslušnému učiteli. Po předběžném ošetření je student odeslán do FN Motol k definitivnímu ošetření a případnému přeočkování proti tetanu. O této události se vždy pořizuje záznam.
 12. V případě zapomenutí věcí v učebně nebo v pitevně se studenti obracejí na svého vyučujícího nebo kontaktují pitevní laboranty, zda se jejich věci neodložily do ztrát a nálezů.
 13. Studenti mají zákaz vstupu do místnosti skladu preparátů a přípravny, pokud nejsou vyzvání, aby takto učinili.
 14. Studentům je zakázáno otvírat a používat vchod pro zaměstnance vedoucí přes technické prostory pitevny (boční venkovní vchod). Vstup do budovy je možný pouze přes hlavní vchod budovy teoretických ústavů 2. LF UK.
 15. Vstup do prostor piteven musí být vždy uzavřen a je zakázáno jakýmkoli způsobem zajišťovat dveře proti zavření.
 16.  Prostor před pitevnami, schodiště a chodba jsou monitorovány kamerovým systémem.
 17. Pobyt na pitevně není povolen těhotným. Případné přerušení studia a zařazení do ISP se dále řeší se studijním oddělením.

 

Úklid

 

 1. Všichni jsou povinni udržovat čistotu a pořádek.
 2. Pitevní odpad, rukavice a výměnné čepelky skalpelů se třídí a odhazují pouze do jednotlivých speciálně označených nádob.
 3. Úklid probíhá průběžně během výuky a pak vždy po skončení pitevního dne. Studenti uklidí své pracovní místo a biologický materiál dají do označených nádob, následně překryjí těla mokrým prostěradlem (či hadrami) a igelitovou fólií.
 4. Před každým odchodem z pitevny si studenti očistí pitevní nástroje a omyjí si ruce v prostoru pitevny.
 5. U jednotlivých pitevních stolů jsou nádoby na biologický materiál, které jsou označeny evidenčním číslem těla a značkou U (urnová těla) nebo R (rozptylová těla). Je výslovně zakázáno nádoby mezi stoly přenášet nebo zaměňovat. V případě, že je nádoba plná, obdržíte na požádání novou.
 6. Po ukončení pitevního dne při odchodu z pitevny se vyučující přesvědčí, zda jsou spuštěny žaluzie, zhasne a pitevnu uzamkne.

Created: 29. 9. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák