Smysly a endokrinní systém

Test Smysly a endokrinní systém probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace). Test bude zaměřen především na uložení, stavbu, syntopii a funkci smyslových a endokrinních orgánů trávicího. Součástí testu jsou i otázky na klinické poznámky a zajímavosti.

Smysly:

Interoreceptory – obecně dělení a funkce, uložení glomus caroticum a sinus caroticus
Čichové ústrojí – základní makroskopické části a funkce
Chuťové ústrojí – základní makroskopické části a funkce, jednoduše inervace jazyka
Suchové ústrojí – všechny základní částí a jejich funkce
Boltec – základní části 
Sluchové kůstky – latinské a české názvy
Vnitřní ucho – základní části kostěného a blanitého labyrintu 
Vnitřní ucho – Mechanizmus slyšení a rovnovážného ústrojí (z Memorixu histologie) 
Zrakové ústrojí – všechny části a funkce oční koule a základní části oka
Zornice – mióza a mydriáza
Inervace oka
Přídatná ústrojí oka – základní části a jejich funkce
Svalové ústrojí oka – všechno
Hmat, bolest, polohocit
Hmat, bolest, polohocit – základní rozdělení, české názvy receptorů a jejich funkce
Kožní soustava – základní části/dělení kožního reliéfu, histologické stavby a derivátů pokožky
Prs a mléčná žláza – základní části stavby, funkce a lymfatická drenáž

Endokrinní systém:

Žlázy s vnitřní sekrecí – základní části a jejich funkce (názvy hormonů – viz tabulka na str. 527)
Štítná žláza – stavba, syntopie a funkce
Nadledvina – syntopie a funkce

Klinické poznámky:

Mesotitis je zánět středoušní dutiny (středního ucha). Jeho léčba může zahrnovat paracentézu (propíchnutí bubínku) v dolním zadním kvadrantu, za nímž se nenachází žádná anatomická struktura, kterou by nástroj mohl poškodit.

Při zbytnění nosní mandle může dojít k poruše ventilace středouší cestou sluchové trubice a vzniká zánět středního ucha.

Zornicový reflex (pupilární reflex, fotoreakce) patří mezi základní vyšetřované reflexy. Přímá fotoreakce je kladná stejnostranná reflexní odpověď na osvit do oka, projevující se rychlým zúžením zornice. Nepřímá fotoreakce je kladná druhostranná reflexní odpověď.

Rohovka je nejcitlivější tkání. Dotykem rohovky se vyvolá rohovkový (korneální) reflex – mrknutí (stah m. orbicularis oculi).

Cévy a žlutá skvrna jsou velmi náchylné ke změnám u systémových i lokálních chorob (např. cukrovka, vysoký krevní tlak).

Glaukom (zelený zákal) chronická postupující (progresivní) atrofie zrakového nervu. Zpravidla vzniká následkem zvýšeného nitroočního tlaku a cévního zásobení.

Katarakta (šedý zákal) je stařecké zakalení čočky. Během operace lze pouzdro naříznout, zkalený obsah odsát a do pouzdra vložit čočku umělou. U novorozence je třeba myslet i na možnost vrozeného šedého zákalu.

Při obrně n. facialis je porušena funkce m. orbicularis oculi a vzniká neschopnost uzavřít oční štěrbinu (lagophthalmus), která může vést až k vyschnutí rohovky (xerophthalmie), hrozí zánět a vřed rohovky vážně ohrožující vidění.

Strabizmus (heterotropie, šilhání) je příznak poruchy okohybných svalů.

Při operačních přístupech je výhodné umisťovat směry výsledných ran do ohybových rýh. Dosáhne se tak nejlepšího funkčního i kosmetického účinku.

Vzhledem k lymfatickému odtoku z mléčné žlázy je při pokročilých karcinomech nutné odstranění axilárních mízních uzlin (exenterace axily). Odstraňuje se pouze 1. a 2. etáž (dle Berga), 3. se ponechává kvůli blízkému vztahu k axilárnímu nervově cévnímu svazku a vysokému riziku komplikací.

Masáž karotických sinů způsobí podráždění sinus caroticus a následně cestou n. vagus zpomalení srdeční frekvence. Toho se využívá v první pomoci a v diagnostice supraventrikulárních tachykardií.

Struma je označení pro zvětšení štítné žlázy.

Při odstranění štítné žlázy (thyroidektomie) lze poškodit n. laryngeus recurrens (porucha tvorby hlasu – dysfonie) či omylem odebrat příštítná tělíska (hypokalcemie).


Zajímavosti

Tuba auditiva Eustachii – sluchová trubice je tvořená laterální kostěnnou a mediální chrupavčitou částí. Její funkcí je vyrovnávat tlak v hltanu a středouší. Sluchová trubice je u dětí vodorovnější, kratší a širší.

U směrů pohybů oka se používají termíny: nazálně (mediálně) – k nosu; temporálně (laterálně) – k spánkové oblasti.

Velmi rychlé mimovolní sakadické pohyby provádí oko při prohlížení předmětu (například čtení řádků) nebo při přesunu z jednoho předmětu na druhý. Rychlými pohyby očí je charakterizovaná i jedna fáze spánku, kterou nazýváme REM fází (REM znamená Rapid Eyes Movement).

Hmatové lišty a kožní rýhy jsou na dlaních a chodidlech uspořádány v podélné lišty (papilární linie), na bříškách prstů vytvářejí jedinečné obrazce (dermatoglyfy) a jsou základem určení totožnosti osob a daktyloskopie.

Celá pokožka se obnoví za 15–30 dní (kůže trupu za 28 dní, hlavy za 14 dní).

Created: 1. 4. 2020 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák