Zkouška

Termíny pro závěrečnou zkoušku:

čtv 21. 1. 2021, 10.00 – písemný test (jenom první pokusy)
čtv 28. 1. 2021, 10.00 – písemný test (jenom první nebo druhé pokusy)
čtv 4. 2. 2021, 10.00 – písemný test (jenom první nebo druhé pokusy)
čtv 11.2.2021, 10.00 – ústní komisionální zkoušení (jenom třetí pokusy)

 

Závěrečný písemný test

Dle situace bude test prezenční nebo distanční - bude upřesněno.

Zkouška probíhá formou písemného testu. Zkušební test se skládá z obrazové a textové části. Na obrázcích jsou šipkou označeny anatomické útvary, které student musí správně pojmenovat úplným latinským názvem. Do testů budou zařazeny obrázky promítané na seminářích. V textové části se většinou prověřují znalosti, které se nedají znázornit graficky, např. funkce nebo inervace svalu, klasifikace některých anatomických struktur. V každé otázce jsou nabídnuty čtyři odpovědi, z nichž pouze jedna je správná. Základní znalosti o funkci a stavbě jednotlivých orgánů prokazují studenti jednoduchými odpověďmi na otázky typu: „vyjmenujte části tenkého střeva“ nebo „jaké pohyby můžeme provést v loketním kloubu“.

Na zkoušku si přineste papíry formátu A4 a spolehlivé psací potřeby. První dva termíny proběhnou písemnou formou. Pokud by někdo neuspěl u těchto dvou testů, může zkoušku z anatomie konat ústní formou před komisí pedagogů ústavu. Zkouška bude probíhat tak, že si student vytáhne z každé skupiny otázek jednu, pak bude mít čas se na tyto tři otázky připravit. Seznam otázek je přiložen.

Hodnocení

Výsledky zkoušky jsou klasifikovány známkami „výborně“ (1), „velmi dobře“ (2), „dobře“ (3), „neprospěl/a“ (4); úspěšným absolvováním zkoušky se rozumí získání klasifikace „výborně“, „velmi dobře“ nebo „dobře“. Celkový možný počet dosažených bodů je 40. Aby student dostal známku „dobře“, musí zodpovědět nejméně 70 % otázek správně, tedy obdržet 28 bodů. Pro hodnocení „velmi dobře“ musí student zodpovědět správně více než 80 % otázek (32 bodů), pro hodnocení „výborně“ musí zodpovědět správně více než 90 % otázek (36 bodů).

Pokusy a termíny

Student může konat zkoušku ze zapsaného předmětu nejvýše třikrát, tj. má právo na dva opravné termíny; mimořádný opravný termín se nepřipouští (viz čl. 8 odst. 14 Studijního a zkušebního řádu UK). Všechny testy použité v jednotlivých termínech budou na stejné úrovni obtížnosti.

 

Seznam otázek ke 3. termínu závěrečné zkoušky

Created: 20. 9. 2016 / Upraveno: 14. 5. 2021 / Responsible person: MUDr. Radovan Hudák