Hlava a krk

Test Hlava a krk probíhá písemnou formou dle obecných pravidel písemných testů (viz Průběžné testy – organizace). Test bude zaměřen na hlavu a krk v rozsahu: kostra a kloubní spojení, velké cévy (v rozsahu přednášky), a svaly (začátek, úpon, inervace, funkce) a jejich základní vývoj a vývojové vady. U lebky je potřeba znát topografické prostory, otvory a průchody včetně obsahu a spojení na lebce a páteři. U mimických svalů je potřeba znát jejich název, funkci, inervaci a jen orientačně jejich začátky a úpony (u m. buccinator je třeba znát přesný začátek a úpon svalu). U hlubokých krčních svalů je potřeba znát jejich název, funkci a jen orientačně jejich začátky, úpony a inervaci. Součástí testu jsou otázky na obecnou myologii, fascie, fissura scalenorum, trigonum suboccipitale a struktury na snímcích kostí a kloubů lebky a odpovídajících částí osové kostry. U mimických a žvýkacích svalů není potřeba znát jednotlivé větve n. facialis a n. mandibularis (n. V3). Test je ukončen kreslením a popsáním (obvykle) jednoho z vybraných obrázků ke kreslení.

 

Klinické poznámky

Musculus masseter může být přetížený při častém použití žvýkačky.  Přetížení může vzniknout i u lidí ve stresu, při němž nemohou něco skousnout. Pacient si nestěžuje na bolest ve svalu, ale na bolest zubů (horní či dolní stoličky), v uchu nebo nad očnicí.

Na možné spoušťové body v musculus pterygoideus medialis et lateralis musíme myslet u diferenciální diagnostiky bolestí v uchu. Svaly se hmatají (palpují) v ústní dutině a spoušťové body jsou při dotyku velmi bolestivé.

Musculus sternocleidomastoideus velmi citlivě reaguje na jakoukoli nerovnováhu v oblasti krční páteře (včetně kloubů hlavy a krčně-hrudního přechodu). Při diagnostice a léčbě je nutné odlišit a cíleně ovlivňovat postiženou část svalu (sternální/klavikulární). Součástí léčby má být náprava postavení hlavy, je nutné vyhnout se takzvanému „bird watching posture“ – předsunutému držení hlavy retroflexí v articulatio atlantooccipitalis.

Torticollis je zkrácení musculus sternocleidomastoideus s nakloněním hlavy na postiženou stranu a rotací na opačnou stranu.

Ve fissura scalenorum může dojít k útlaku plexus brachialis i a. subclavia. Jedná se o jednu z příčin syndromu horní hrudní apertury (thoracic outlet syndrome – TOS) neboli

Zajímavosti

Modiolus anguli oris (koutkové vřeteno) je uzlový bod v koutcích úst, který slouží jako úpon více mimických svalů, a vytváří tak „motorické centrum“ tváře.

 

Řídké subgaleární vazivo je místem nejslabšího odporu a umožňuje odtržení měkkých lebečních pokrývek, včetně galea aponeurotica od lebeční klenby, tedy skalpaci.

Hlavní funkcí musculi scaleni je funkce stabilizační. Jak vyplývá z jejich uspořádání, jedná se o hluboký stabilizační systém krční páteře. K dechové funkci jsou použity při výrazném dechovém úsilí.

Obrázky k nakreslení

Transverzální řez krkem v úrovni C6

Příklady obrázků jsou např. v učebnici Memorix anatomie na konci kapitoly Topografie.

Created: 21. 11. 2016 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Martin Salaj, Ph.D.