Ústav anatomie hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium pro projekt v oblasti neurověd

Ústav anatomie (školitel prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.) hledá zájemce o doktorské (Ph.D.) studium pro projekt v oblasti neurověd.

Téma doktorského studia v Biomedicíně – obor Neurovědy:

Změny ve struktuře a v inhibičním systému hippokampu a parahipokampálních oblastí u mladých zvířat po status epilepticus

Anotace:

Experimentální studie se zaměřuje na poškození oblastí zajišťujících deklarativní – epizodickou paměť. Cílem projektu je prostudovat změny parahipokampálních korových oblastí, jmenovitě entorhinální oblasti, subikulárního komplexu, perirhinální oblasti a retrospleniální oblasti, u mladých nezralých zvířat přežívajících status epilepticus a u intaktních zvířat. Studie bude zaměřena na laminární analýzu degenerativních změn v uvedených korových oblastech po status epilepticus v různých intervalech přežití u zvířat, u nichž byl vyvolán status epilepticus v postnatálním období P12–P25 dní. Další analýza bude zaměřena na změny v inhibičním korovém systému reprezentovaném populacemi neuronů, které exprimují kalcium-vážící proteiny – parvalbumin a calretinin. Materiál bude zpracován imunohistochemickými metodami pro průkaz uvedených markerů. Po provedené analýze bude možné se vyjádřit k poškození axo-somatických, axo-axonálních, popř. axo-dendritických korových inhibitorů a zároveň se vyjádřit k poškození oblastí, které jsou součástí rozdílných paměťových mechanizmů a podílejících se na prostorové orientaci.

Požadavky na zájemce:

Vhodná zájemkyně/vhodný zájemce je budoucí (či nedávná/ý) absolvent(ka) lékařské fakulty, která/ý by se výhledově chtěl(a) věnovat anatomii, histologii, fyziologii, neurologii, psychiatrii či neurochirurgii a má zájem o doktorské studium v oboru Neurovědy. V rámci studia by se podílel(a) na pregraduální výuce anatomie nebo histologie. V případě zájmu kontaktujte hlavního školitele prof. MUDr. Rastislava Drugu, DrSc. (), nebo vedoucího ústavu prof. MUDr. Davida Kachlíka, Ph.D. ().

Vydáno: 15. 3. 2019 / Odpovědná osoba: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.