Vyšla nová monografie Lekárske neurovědy

Představujeme knihu, k jejímž spoluautorům patří prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D., přednosta Ústavu anatomie 2. LF UK.Daniela Ostatníková a kol.,
Lekárske neurovědy, Solen 2021, 400 s.

Lékařské neurovědy jsou v současnosti nejrychleji se rozvíjející mezioborou vědní disciplínou. Zkoumají funkční organizaci a funkce centrální nervové soustavy člověka jako základ pochopení lidského myšlení a chování, a to tak ve zdraví, tak v nemoci. Knižní dílo Lékařské neurovědy, které zrcadlí potřebu vzdělávání v této nejdynamičtěji se rozvíjející vědní disciplíně, vychází na Slovensku a v slovenském jazyku poprvé. Kniha je souborného odborným textem pro budoucí vědce v lékařských neurovědy, ale i inspirací pro studenty a mladé lékaře se zájmem o neurovědy. Kapitoly odrážejí změny ve zdravotnickém vzdělávání nové generace specialistů. Autory jsou významní odborníci v teoretických i klinických oborech medicíny a ve svých původních kapitolách zúročili dlouholeté pedagogické zkušenosti i svůj vědecký přínos v různých oblastech lékařských neurověd s doplněním nových poznatků a výzev. Implementace nových přístupů, které jsou obsahem publikovaného díla, přinese v příštích letech výrazné změny pro společnost, například při implementaci inkluze neurologicky a psychiatricky znevýhodněné populace, jako například lidí s autistickou poruchou.

Kniha je rozčleněna do osmi navazujících kapitol. V úvodu jsou kapitoly zaměřené na neuroanatomii, neurohistologii a neurofyziologii, za nimi následují kapitoly věnované vývoji nervové soustavy, senzorickým, motorickým a regulačním soustavám. V závěrečných kapitolách se kniha věnuje behaviorálním a kognitivním neurovědám. Jednotlivé kapitoly začínají teoretickou částí, za kterou následuje klinická část věnovaná vybraným neurochirurgickým, neurologickým a psychiatrickým onemocněním a směrování dalšího klinického výzkumu. Mezioborový přístup je základnou pro přenesený výzkum a začlenění současných poznatků neurovědních oborů v klinické medicíně a k rychlejšímu uplatnění nových ověřených přístupů v prevenci a léčbě nervových a duševních chorob.

Tato učebnice má ambici být více než základním zprostředkovatelem teoretických a klinických poznatků týkajících se lékařských neurověd. Chce zprostředkovat komplexní informace prostřednictvím textu, jenž nabízí integraci základních neurovědních poznatků s praktickými výstupy z pohledu vývoje, zdraví a nemoci jednotlivce jako základ pro personalizovanou medicínu.

Podnětem pro přípravu a vydání této publikace byla akreditace studijního programu třetího stupně vysokoškolského studia lékařské neurovědy na Univerzitě Komenského, Lékařské fakultě v Bratislavě v roce 2018.

Prof. David Kachlík je autorem úvodní kapitoly Všeobecná neuroanatomie.  

 

Created: 23. 4. 2021 / Upraveno: / Odpovědná osoba: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.