Výroční zpráva Anatomického ústavu 2. LF UK za rok 2016

1. Výuka

Výuka pregraduálního studia předmětu anatomie probíhá v pronajatých prostorách Anatomického ústavu 1. LF UK v budově v ulici U nemocnice 3, proto se koná pouze v úterý a ve čtvrtek v odpoledních hodinách (a přednáška pro anglicky hovořící studenty v pondělí). Půjčování preparátů k samostudiu lze dostatečně zajistit pouze pro kostní materiál, u ostatních tělesných systémů bohužel není dostatek vhodných dostupných preparátů.

1.1 Pregraduální studium

1.1.1 Magisterské studium:

196 hodin anatomie + 60 hodin pitevních cvičení
Přednášky: Kachlík, Druga, Naňka, Němcová, Hudák, Salaj
Praktická cvičení: Salaj, Hudák, Hergetová, Dudová, Nováková, Whitley a lektoři Adamík, Slisz, Bartl, Fürstová, Andrášová, Rozgoňová, Prokešová, Košičanová, Haluza, Štícha, Urban, Monteiro, Vanečková, Štulpa, Cihlářová, Pastor, Fabián, Kunc, Carvalho, Franca, Brtek, Olšerová, Yershov, Alredouan, Žemličková, Racková, Zusková, Novysedlák, Hronová, Vaculová, Novák, Králiková, Nehyba, Koutný, Oros

Závěrečná zkouška studentů české paralelky:
Zkoušející:
Kachlík, Druga, Naňka, Hergetová, Němcová, Salaj, Dudová
1. pokus – uspělo 133 studentů (34x A, 53x B, 46x C)
2. pokus – uspělo 28 studentů (3x A, 6x B, 19x C)
3. pokus – uspěli 3 studenti (2x B, 1x C)
Neuspělo 26 studentů.
Celkem prospělo 164 studentů ze 190 (86,3 %)

Závěrečná zkouška studentů anglické paralelky:
Zkoušející: Kachlík, Druga, Naňka, Němcová, Salaj, Dudová
1. pokus – uspělo 35 studentů (8x A, 8x B, 19x C)
2. pokus – uspělo 16 studentů (8x B, 8x C)
3. pokus – uspěl 1 student (1x C)
Neuspělo 23 studentů.
Celkem prospělo 52 studentů ze 77 (67,5 %).

1.1.2 Bakalářské studium Fyzioterapie:

140 hodin anatomie
Přednášky: Dudová, Naňka, Nováková
Praktická cvičení: Hudák
Závěrečná zkouška:
Zkoušejíci:
Hudák
1. pokus – uspělo 27 studentů (8x A, 14x B, 5x C)
2. pokus – uspěli 3 studenti (1x B, 2x C)
Neuspělo 0 studentů.
Celkem prospělo 30 studentů z 30 (100 %).

Státní zkouška z funkční anatomie a kineziologie:
Kachlík jako předseda zkušební komise a Hudák jako člen komise

1.1.3 Všeobecná sestra (dálkové studium):

32 hodin anatomie
Přednášky: Hergetová
Závěrečná zkouška (písemně):
Zkoušející: HergetováPřednášky Hergetová
Zkouška – písemně (Hergetová)
1. pokus – uspělo 9 studentů (3x A, 3x B, 3x C)
2. pokus – uspělo 15 studentů (2x A, 7x B, 6x C)
Neuspělo celkem 10 studentů.
Celkem prospělo 24 studentů z 34 (70,5 %).

1.1.4 Volitelné předměty

 • Palpační anatomie (1. 10. 2017 – 9. 1. 2017)
  – Radovan Hudák: konzultant, přednášející (pro 30 studentů 2. ročníku Fyzioterapie)

1.2 Doktorské studium

MUDr. Martin Salaj (8./9. ročník) obhájil disertační práci na téma „Srovnání inhibičního korového systému v přechodných neo-allokortikálních oblestech“ v oboru Neurovědy dne 19. 9. 2016 (školitel prof. Rastislav Druga)
MUDr. Radovan Hudák (2./3. ročník) – student oboru Experimentální chirurgie (vedený pod Klinikou dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. LF UK a FN Motol, školitel doc. Havlas)
MUDr. Alžběta Blanková (1. ročník) – obor experimentální chirurgie (školitel prof. David Kachlík)
MUDr. Jan Votava (1. ročník) – obor experimentální chirurgie (školitel prof. David Kachlík)
MUDr. Adam Whitley (1. ročník) – obor experimentální chirurgie (školitel prof. David Kachlík)
Prof. Rastislav Druga – přednášky v postgraduálním kurzu Pokroky v neurovědách (v oboru Neurovědy)

1.3 Výukové materiály

 • Vydání učebnice Memorix histologie – www.memorix.cz
  BALKO, Jan, TONAR, Zbyněk, VARGA, Ivan. Memorix histologie, 1. vydání, Praha: Triton, 2016, 560 s. ISBN: 978-80-7553-009-7 – pořadatel MUDr. Radovan Hudák, spoluautoři prof. David Kachlík, MUDr. Radovan Hudák
 • Rozšiřování online anatomického slovníku v českém a anglickém jazyce (verze 1.0) – www.slovnik.memorix.cz, www.dictionary.memorix.cz  (Kachlík, Hudák)


2. Věda

2.1 Granty

 • IP 1110018 – Inovace technického zázemí Anatomického ústavu pro výukové a vědeckovýzkumné účely (Kachlík)
 • IP 111 0015 – Online vícejazyčný anatomický slovník (Hudák)

2.2 Publikace

 • Szczurowska, E.; Ergang, P.; Kubová, H.; Druga, R.; Salaj, M.; Mareš, P. Influence of early life status epilepticus on the developmental expression profile of the GluA2 subunit of AMPA receptors. Exp Neurol. 2016; 7; 283(Pt A):97–109. IF: 4.657/2015
 • Folbergrová, J.; Ješina, P.; Kubová, H.; Druga, R.; Otáhal, J. Status epilepticus in immature rats is associated with oxidative  stress and mitochondrial dysfunction.  Front  Cell  Neurosci 2016; 10:136–148. IF: 4.609/2015
 • Kachlík, D.; Musil, V.; Báča, V. Contribution to the anatomical nomenclature concerning general anatomy and anatomical variations. Surgical and Radiologic Anatomy. 2016;38(7):757–765. DOI 10.1007/s00276-016-1627-8 IF: 1.195/2015
 • Chvátal, A.; Kachlík, D. Vincenc Alexandr Bohdálek (1801–1883): Czech anatomist and neuroscientist of the nineteenth century. Journal of The History of The Neurosciences. 2016;29:1–15. http://dx.doi.org/10.1080/0964704X.2016.1150671. IF: 0.529/2015
 • Kachlík, D., Koňařík, M.; Riedlová, J.; Báča, V. Brachiomedian artery (arteria brachiomediana) revisited: a comprehensive review. Bosnian Journal of Basic Medical Sciences. 2016, 16(2):91–101. doi: 10.17305/bjbms.2016.801.IF: 0.652/2015
 • Hermaa, T.; Báča, V.; Yersohv, D.; Kachlík, D. A case of a duplicated superficial branch of radial nerve and a two-bellied brachioradialis muscle presenting a potential entrapment syndrome. Surgical and Radiologic Anatomy. 2016. doi:10.1007/s00276-016-1732-8 IF: 1.195/2015
 • Kachlík, D., Musil, V.; Báča, V.  Contribution to the anatomical nomenclature concerning upper limb anatomy. Surgical and Radiologic Anatomy. 2016. doi:10.1007/s00276-016-1749-z IF: 1.195/2015
 • ten Donkelaar, H.J..; Broman, J.; Neumann, P.; Puelles, L.; Riva, A.; Tubbs, R.S.; Kachlík, D. Towards a Terminologia Neuroanatomica. Clinical Anatomy. 2016. ‘Accepted Article’, doi: 10.1002/ca.22809. IF: 1.316/2015
 • Lovásová, K.; Kachlík, D.; Santa, M.; Kluchová, D. Unilateral occurrence of five different thyroid arteries — a need of terminological systematization: a case report. Surgical and Radiologic Anatomy. 2016. doi: 10.1007/s00276-016-1793-8. IF: 1.195/2015
 • Kachlík, D.; Musil, V.; Báča, V. A plea for extension of the anatomical nomenclature – Part 1: Nervous system and senses. Folia Morphologica. 2016. Nov 4. doi: 10.5603/FM.a2016.0064. IF: 0.469/2015
 • Marvan, J.; Horák, Z.; Vilínek, M,; Horný, L.; Kachlík, D.; Báča, V.  Fixation of Distal Fibular Fractures: A Biomechanical Study of Plate Fixation Techniques. Acta of Bioengineering and Biomechanics. 2016. http://www.actabio.pwr.wroc.pl/Vol19No1/11.pdf  DOI: 10.5277/ABB-00557-2016-02. IF: 0.767/2015
 • Bartoška, R.; Báča, V.; Horák, Z.; Hrubina, M.; Skála-Rosenbaum, J.; Marvan, J.; Kachlík, D.; Džupa, V. The importance of intramedullary hip nail positioning during implantation for stable pertrochanteric fractures: biomechanical analysis. Surgical and Radiologic Anatomy. 2016;38:577–585. DOI 10.1007/s00276-015-1595-4. IF: 1.195/2015
 • Marvan, J.; Džupa, V.; Krbec, M.; Skála-Rosenbaum, J.; Bartoška, R.; Kachlík, D.; Báča, V. Distal tibiofibular synostosis after surgically resolved ankle fractures: An epidemiological, clinical and morphological evaluation of a patient sample. Injury. 2016 – http://dx.doi.org/10.1016/j.injury.2016.09.007. IF: 1.693/2015
 • Kachlík, D. Towards a new edition of morphological nomenclature. Revista Argentina de Anatomía Clínica. 2016, 8(2):68–69.
 • Malíková, H.; Koubská, E.; Vojtěch, Z.; Weichet, J.; Syrůček, M.; Šroubek, J,; Rulseh, A.; Liščák, R. Late morphological changes after radiosurgery of brain arteriovenous malformations: an MRI study. Acta Neurochirurgica (Wien), 2016, 158(9):1683–1690. IF:  1.766/2015

2.3. Kapitoly v monografiích

 • Kachlík, D. 3.2 Anatomie. In: MATES, Martin, KALA, Petr, ČERVINKA, Pavel a kol. Koronární cirkulace. 1. vyd. Praha: Maxdorf Jessenius, 2016, s. 29–53. ISBN 978-80-7345-487-6.

2.4 Konference

 • účast:

  • 41. Angiologické dny – Praha (18.–20. 2. 2016)

   • Kachlík, D.: Anatomy of venous return
   • Kachlík, D.; Hájek, P.; Koňařík, M.; Báča, V.: Arteria brachioradialis.
   • Kachlík, D.; Shtëmbari, J.; Salaj, M.; Malíková, H.; Báča, V.: Vena renalis sinistra retroaortica.
  • 18. Setkání českých a slovenských chirurgů na Moravě – Nové město na Moravě (19.–20. 5. 2016)

   • Kachlík, D.; Blanková, A.; Mazur, M.; Musil, V.; Báča, V.: Početní různorodost zánártních kostí.
   • Hašplová, K.; Ducháč, V.; Darebný, P.; Krofta, L.; Kachlík, D.; Turyna, R.: Kazuistika postpartální perforace rekta v neobvyklé lokalizaci.
  • Letovice Care – Letovice (27.–28. 5. 2016)

   • Kachlík, D.; Turyna, R.: Pohled anatoma na změnu kontinence moči a stolice po porodu.
  • Česko-slovenské angiologické sympózium s postgraduální tématikou – Lednice (8.–10. 6. 2016)

   • Kachlík, D.: Anatomie žilního návratu
   • Kachlík D.; Shtëmbari J.; Salaj, M.; Malíková, H.; Musil, V.; Riedlová, J.; Báča, V.: Levá ledvinová žíla probíhající za aortou.
   • Musil, V.; Patzelt, M.; Šach, J.; Wurst, Z.; Mrzílková, J.; Riedlová, J.; Lískovec, T.; Kachlík, D.; Stingl, J.: Historie termínu „vasa vasorum“.
  • Summer Meeting of the Anatomical Society and the British Association of Clinical Anatomists. Anatomy of Learning – Brighton (19.–21. 7 2016)

   • Varga, I.; Miko, M.; Kachlík, D.; Polák, Š.: Latets news on microscopic morphology of the heart – review
  • ISCAA 2016 – Budapešť, Maďarsko (1.–3. 9. 2016)

   • Kachlík, D.; Steyerová, D.: Diseases of Luxembourg dynasty.
   • Kachlík, D.; Feigl, G.: Scalenovertebral triangle – myth or truth?
   • Kachlík, D. FIPAT and current state of morphological nomenclatures.
   • Báča, V.; Horák, Z; Otčenášek, M.; Kachlík, D.; Grill, R.; Džupa, V.: Biomechanical Modelling as a Progressive Tool in Clinics and Clinical Anatomy.
   • Čierny, M.; Papoušek, J.; Stanislav, V.; Kašičková.; Volný, O.; Hudák R. Can we learn from students' mistakes? – a retrospective analysis of answers at PracticeAnatomy.com
   • Varga, I.; Balko, J.; Tonar, Z.; Kachlík, D.; Hudák, R.: „Memorix histology“ – 9 ways of learning histology from a single book.
   • Musil, V.; Patzelt, M.; Šach, J.; Wurst, Z.; Mrzilková, J.; Riedlová,J.; Lískovec, T.; Kachlík, D.; Stingl, J. History of the term vasa vasorum
  • Morphology 2016. Bratislava (6.–8. 9. 2016)

   • Kachlík, D.; Báča, V.: Latest news on the anatomical nomenclature.
   • Herma, T.; Neumanová, D.; Báča, V.; Kachlík, D.: Coincidence of double superficial branch of radial nerve and a two-bellied brachioradialis muscle: a potential entrapment syndrome.
   • Kunc, V.; Fábik, J.; Kachlík, D.: Vermian fossa in Central European population.
   • Báča, V.; Horák, Z; Otčenášek, M.; Kachlík, D.; Grill, R.; Džupa, V.: Využití technických simulačních metod v klinické anatomii.
   • Varga, I.; Balko, J.; Tonar, Z.; Kachlík, D.; Hudák, R.: „Memorix histologie“ – 9 rôznych spôsobov štúdia zhrnutých v jednej učebnici.
   • Kajanová, M.; Urban, L.; Dečkov, I.; Polák, Š.; Kachlík, D.; Varga, I.: Málo známe fakty o mikroskopickej stavbe vajíčkovodov (lymfatické cievy krkiev sliznice, telocyty a Walthardove epitelové hniezda).
  • 111th Annual Meeting of the Anatomische Geselschaft – Göttingen, Německo (21.–24. 9. 2016)

   • Kachlík, D.; Stingl, J.; Pirk, J.; Straka, Z.; Šetina, M.; Šach, J.; Musil, V.: Vasculature of the explanted aorto-coronary venous grafts.
  • Interdisziplinärer Beckenbodenkongress und Jahrestagung der DGSMTW 2016 – Berlín, Německo (11.–12. 11. 2016)

   • Kachlík, D.: Anatomische Normvarianten bei beiden Geschlechtern.
  • 22. Pelhřimovský chirurgický den 2016. Pelhřimov (25. 11. 2016)

   • Kachlík, D.; Miletín, J.; Musil, V.; Neumanová, D.; Mazura, M.; Blanková, A.; Turyna, R.; Doubková, A.; Báča, V. Současná terminologie ruky. 
   • Miletín, J.; Kachlík, D.; Kantorová, A.; Michková, K.; Kiesslich, K.: Akutní poranění flexorových šlach
   • Herma, T.; Volný, O.; Sklenský, J.; Báča, V.; Kachlík, D.: Operační přístup do karpometakarpového kloubu palce ve vztahu k průběhu ramus superficialis nervi radialis: anatomická studie s klinickými aplikacemi
  • 13th ANZACA conference (Australian and New Zealand Association of Clinical Anatomists) – Canberra, Austrálie (7.–9. 12. 2016)

   • Kachlík, D.; Herma, T.; Báča, V.: Double superficial branch of radial nerve and variant brachioradialis muscle: a case report with potential entrapment.
   • Kachlík, D.; Varga, I.; Volný, O.; Balko, J.; Tonar, Z.; Hudák, R.: Memorix Anatomy and Histology – a perfect combination of art and learning. A new trends in anatomy and histology teaching from Central Europe.
   • Varga, I.; Miko, M.; Kachlík, D.; Kajanova, M.; Urban, L.: Lymphatic drainage of human uterine tubes – an immunohistochemical study with possible clinical applications.
   • Varga, I.; Miko, M.; Kachlík, D.; Zábojníková, L.: Congenital anomalies of the thymus: a case report and review of the literature (previously new views on the nomenclature and clinical significance of congenital anomalies of the thymus).
   • Kachlík, D.: Current state and future of morphological nomenclatures

2.5 Kurzy a přednášky na kurzech

 • 4th IUA Course for Young Vascular Specialists – Praha-Vinoř (9.–13. 7. 2016)

  • Kachlík, D. Basics of vascular anatomy – Arteries.
  • Kachlík, D. Basics of vascular anatomy – Veins.
 • XXXVI. Kaňkův pražský onkologický den – Praha (9. 12. 2016)

  • Druga, R. Anatomie vulvy.
  • Druga, R. Anatomie vaginy.


3. Zaměstnanci

Vedoucí ústavu: prof. MUDr. David Kachlík, Ph.D.
Zástupce: prof. MUDr. Rastislav Druga, DrSc.
Další zaměstanci (dle výše úvazku a délky působení): MUDr. Martin Salaj, Ph.D.; MUDr. Radovan Hudák; RNDr. MUDr. Eva Hergetová, CSc.; MUDr. Jana Dudová; doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D.; MUDr. Zdeňka Nováková (do 31. 8. 2016); MUDr. Veronika Němcová, CSc.; doc. MUDr. Hana Malíková, Ph.D. (do 30. 9. 2016), MUDr. Adam Whitley
Lektoři: MUDr. Jan Pastor, MUDr. Ondřej Fabián, Tomáš Slisz, Markéta Vaculová, Ester Bartl, Beáta Rozgoňová, Michaela Hronová, Judita Králiková, Antonín Haluza, Jiří Nehyba, Vojtěch Kunc, Kristýna Vanečková, Petra Zusková, Tereza Racková, René Novysedlák, Roman Štícha, Tomáš Koutný, Emerson L. Monteiro, Václav Novák, Ján Oros, Catarina Bras Carvalho, Azzat Alredouan, Jakub Adamík, Martina Andrášová, Eva Fürstová, Hana Prokešová, Ivana Košičanová, Michal Štulpa, Petr Urban, Barbora Žemličková, Anna Olšerová, Antonio Franca, Tereza Cihlářová, Jan Brtek


4. Největší úspěch

Memorix histologie
Navázali jsme na úspěšnou učebnici Memorix anatomie a vytvořili obdobné dílo v sesterském oboru – histologii. Učebnice je výsledkem spolupráce více než stovky histologů, anatomů, patologů, studentů, klinických lékařů a andragogů a představuje komplexní a srozumitelný zdroj histologických poznatků. Strukturovaný text s důrazem na důležité informace z cytologie, obecné histologie a mikroskopické anatomie je kombinován s jednoduchým designem a velkým množstvím barevných obrázků a mikrofotografií. Novinkou jsou rozhodovací algoritmy, které studentům velmi pomohou při určování preparátů, a kapitola o mikroskopovacích technikách.

Memorix Anatomy
Dokončení překladu knihy do italského a polského jazyka a zahájení překladu do maďarštiny.


5. Ostatní

Nové webové stránky – od začátku akademické roku jsou v provozu nové webové stránky v českém a anglickém jazyce vytvořené podle obdobné šablony jako fakultní webové stránky


6. Výhled

 • Příprava na přemístění ústavu do nových prostor

  • Stavební příprava nového ústavu v rámci 2. etapy stavby teoretických ústavů v areálu na Plzeňské ulici.
 • Spolupráce na vydání 2. vydání knihy Memorix histologie
 • Spolupráce na vydání knihy Memorix Histology
 • Tvorba mobilní aplikace na opakování anatomie
 • Otevření nového volitelného předmětu se zaměřením na klinickou anatomii a anatomii v zobrazovacích technikách
 • Zahájení studentských vědeckých činností
 • Příprava na organizaci mezinárodního morfologického sjezdu v roce 2018
Created: 20. 1. 2017 / Upraveno: / Odpovědná osoba: MUDr. Radovan Hudák